ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.181 puan
 • Yeşil kartlıların sağlık harcamalarını genel sağlık
  sigortası kapsamında SGK’ya devrettik. Zorunlu genel sağlık sigortası için prim ödeme gücü olmayanların ve genel sağlık sigortası dışında kalan diğer kişilerin gelir tespiti işlemlerini yapmaya başladık, nüfusun tamamına yakınının genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesini sağladık. Prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin sağlık primlerinin devlet tarafından ödenmeye başlanmasını sağladık. SB2015, s140p6
 • Gerçekleştirilen düzenlemelerin etkisiyle 2006
  yılında yüzde 77,9 olan sigortalı nüfus oranını, 2014 yılı itibarıyla yüzde 81,5’e çıkarttık. Kaliteli sağlık hizmetini hedef alan genel sağlık sigortası sistemini oluşturarak, nüfusumuzun tamamına yakınını Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına aldık. SB2015, s138p4
 • Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir
  şekilde sunulması amacıyla Sağlık.NET sistemini faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımızın, Alo182 hattından veya web üzerinden istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilmelerine imkân tanıyan Merkezi Hastane Randevu Sistemini hayata geçirdik. Türkiye’de genel sağlık sigortası ile sağlık tesisleri arasında, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmet bedellerinin ödenmesini gerçekleştirmek için MEDULA sistemini oluşturduk. SB2015, s59p3
 • Sosyal yardım alanında sağlıklı işleyen ortak
  veri tabanı eksikliğini gidererek kurumsal bir sosyal yardım sisteminin kurulmasına yönelik “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi”ni tamamlamak üzereyiz. Sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmaya yönelik “Puanlama Formülü Projesi”ni tamamlayarak sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanacak kişi ve grupların tespitinde nesnel ölçütler oluşturduk. 1 milyon 700 bin kişiye Sosyal Yardım Kartı dağıttık. 2014 Ocak-Eylül arasında 9,2 Milyon vatandaşımızın 4,67 milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası primini karşıladık. SB2015, s106p6
 • Sağlığa erişimi kolaylaştırdık. Bir yıl içinde
  bir kişi için hekime müracaat sayısı 2002 yılında yıllık 3,2 iken, genel sağlık sigortasının tüm vatandaşlarımıza kapsamına alması ve istenilen hastaneye başvuru imkânının getirilmesiyle 2013 yılında bu oranı 8,3’e yükselttik. Sosyal güvenliğe ilişkin hizmetlere erişiminin artırılması amacıyla ülkenin dört bir yanına Sosyal Güvenlik Merkezlerini (SGM) yaygınlaştırdık. İnsansız SGM ve 514 adet ilçemiz Mobil SGM’lerimizi hizmete aldık. SB2015, s138p7
 • AK Parti olarak sosyal devleti etkili hale getirdik
  ve sosyal adaleti gözettik. Bu çerçevede, kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri olan tüm toplumun kapsandığı bir sosyal güvenlik şemsiyesini geliştirmeyi temel bir politika olarak benimsedik. Tüm vatandaşlarımızı sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamına alırken aynı zamanda sürdürülebilir ve etkin çalışan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Sosyal güvenlik sistemimizi geliştirirken, çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir denge oluşturulması temel ilkemizdir. SB2015, s137p5
 • İnsanımız için sağlık sektörünü çile olmaktan
  çıkardık. Yoksulları gözeten bir sağlık devrimi yaptık. Bu alanda yapısal dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programının hayata geçirilmesinden bu yana temel sağlık göstergelerinde, sağlık hizmet sunum altyapısı ve insan kaynağında önemli gelişmeler kaydettik. Vatandaşlarımızın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı standartta faydalandığı, yoksulların primlerinin devlet tarafından karşılandığı, 18 yaşın altındaki bireylerin tamamının sağlık güvencesi altında olduğu “Genel Sağlık Sigortası” sistemini hayata geçirdik. SB2015, s90p1
 • Çocuk fırsat eşitliğinin artırılmasına yönelik
  sağlık sigortasının kapsamını genişlettik. Çocuklarımıza özel mahkemeler kurduk. Çocuk destek merkezleri oluşturarak suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta risk altında bulunan çocukları güvence altına aldık. Özel ilgiye muhtaç çocuklarımıza yönelik sosyal destek programları yürütmekteyiz. Çocuklarımızın yuva ve yurtlarda bakımı yerine, aile yanında bakımı birinci önceliğimiz olmuştur. Ailesiyle yaşayan ancak desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımızı, aile bütünlüğü bozulmadan aileleri yanında desteklemekteyiz. SB2015, s98p5
 • Koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine
  ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağız. Sağlık hizmetlerinin doğru kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirecek ve farkındalık oluşturacağız. Sağlık sigortacılığını geliştireceğiz. Emeklilik hizmetlerini etkinleştireceğiz. Geçmişe olduğu gibi önümüzdeki süreçte de düşük düzeyde maaş alan emeklilerimizin gelir seviyesini alacağımız tedbirlerle yükselteceğiz. Bu çerçevede; Temmuz ayında emekli maaşlarına rutin olarak yapacağımız artıştan sonra maaşı 1.000 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize seyyanen 100 lira zam yapacağız. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1.100 liraya tamamlayacağız. Bu artıştan emeklilerimizin yaklaşık yüzde 60’ının istifade etmesini sağlayacağız. SB2015, s145p8
 • Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım
  sistemi” pilot çalışması yapacağız. Hayat sigortalarının ve uzun süreli (bir yılı aşan) özel sağlık sigortalarının geliştirilmesini sağlayacağız. İsrafın fazla olduğu mal gruplarını tespit edecek ve israfın önlenmesine yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürüteceğiz. Kamuoyuna yönelik olarak genel bir tasarruf çağrısı kampanyası yürüteceğiz. Türkiye’de finansal konularda farkındalığın artırılması için çeşitli kesimlere yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenleyeceğiz. SB2015, s185p5

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.62 puan
 • 16,7 milyon kişi ve 3,75 milyon haneye sosyal
  destek sağlayacağız. 5 milyonun üzerinde yurttaşımızı ilk kez sosyal yardım kapsamına alacağız. 9,6 milyon yurttaşımıza ilk kez düzenli nakit desteği vereceğiz. Sosyal destekleri iki katına çıkaracak, yardım türlerini artıracağız. Hiçbir hanenin gelirinin 720 TL’nin altına düşmemesini sağlayacağız. 3,2 milyon yurttaşımızı ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız. SB2015, s73p7
 • CHP Aile Sigortası Programı ile, hâlâ yapılmakta
  olan sosyal yardımlar, iki katına çıkartılarak AB ülkeleri ortalaması olan, GSYH’nin %2,5’i düzeyine yükseltilecektir. CHP Aile Sigortası Programı kapsamında, bebek beslenme desteği, kreş desteği, genel sağlık sigortası prim desteği, engelli desteği, yaşlı desteği, askerlik desteği, gebelik desteği, evde bakım hizmeti desteği vb. destekler sağlanacaktır. Nakit ödemeler kadınların banka hesabına yapılacaktır. Aile Sigortası, her çocuğa okul öncesinden başlayarak ücretsiz, nitelikli tam gün eğitime yönelik destekler sunacaktır. Her çocuk, 18 yaşına dek sağlık, beslenme, sosyal ve kültürel gelişim fırsatlarından gerektiği şekilde yararlanabilecektir. CHP Aile Sigortası Programı, AKP iktidarının sosyal yardım politikalarının tersine, istihdamı ve kadınların çalışmasını teşvik edecektir. Aile Sigortası, hanedeki işsizlerin İŞKUR vasıtasıyla iş araması ve meslek kursuna gitmesi koşuluna bağlanacaktır. SB2015, s72p2
 • Aile Sigortası kapsamındaki tüm yurttaşlarımızın
  GSS primlerini Hazine’den karşılayacağız. Aile Sigortası kapsamında, kronik hastalığı bulunan yurttaşlarımıza engelli desteği düzeyinde destek sağlayacağız. SB2015, s75p1
 • CHP’nin güçlü sosyal devlet projesinin merkezinde
  “Aile Sigortası” bulunmaktadır. Aile Sigortası’nın temel hedefi, ülkemizde çağdaş bir sosyal güvenlik sistemi ve sosyal koruma ağı geliştirmektir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm yurttaşlarımızı her türlü dışlanmışlıktan kurtarmaktır. CHP Aile Sigortası Programı ile yurttaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan, bağımsız, özgür ve eşit bireyler olarak yaşamaları sağlanacak; bireyler, aileler ve kadınların aile içindeki konumları güçlenecektir. CHP Aile Sigortası Programı, Türkiye’de güçlü sosyal devletin temelini oluşturacaktır. SB2015, s71p3
 • Prim ödemiş olmayı sağlık hizmeti almanın ön
  koşulu olmaktan çıkaracağız. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için yurttaşlardan alınan katılım payı, ilave ücret vb. ödemeleri kaldıracağız. CHP Aile Sigortası Programı kapsamında, yoksul yurttaşlarımızın GSS primlerini Hazine’den karşılayacağız. GSS prim borcu olan yoksul yurttaşların mağduriyetlerini Aile Sigortası Programı kapsamında giderecek, borçlarının tamamını sileceğiz. Sağlık kurumlarında rehin kalma ya da senet imzalatma gibi insan onuruna aykırı durumlara son vereceğiz. SB2015, s123p10
 • Gebe, lohusa, bebek ve çocukların beslenme ve
  bebek bezi gibi ihtiyaçları için Aile Sigortası Programı kapsamında yoksul ailelere destek sağlayacak, ücretsiz ilaç temin edeceğiz. Tüm büyük işletmelerde emzirme odası ve birinci basamak sağlık hizmeti verebilecek ünitelerin olmasını sağlayacağız. SB2015, s125p1
 • CHP Aile Sigortası Programı ile yoksul çocukların
  sağlık, beslenme, kreş ve eğitim başta olmak üzere tüm gereksinimlerini karşılayacağız. Aile Sigortası kapsamında yoksul çocuklara nakit desteği sağlayacağız. Okullarda ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlatacağız. Çocukların yoksulluk döngüsü içinde kalmasının temel nedeni olan eğitimden kopma ve çocuk işçiliğini engelleyeceğiz. Doğan her yoksul çocuğa, mama ve bebek bezi de dâhil olmak üzere, ilk altı aylık tüm hijyenik ihtiyaçlarını sağlayan “bebek sandığı” vereceğiz. SB2015, s89p6
 • Okullarda çocuklara yönelik düzenli ağız ve diş
  sağlığı taramaları gerçekleştireceğiz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’ni yaygınlaştıracak ve tam donanımlı hale getireceğiz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde her türlü diş protezinin yapılmasını sağlayacağız. Kullanılan malzemelerin ve hizmetin gereken kalitede olmasını temin edeceğiz. CHP Aile Sigortası Programı kapsamındaki herkesin diş protezlerinin ücretsiz yapılmasını sağlayacağız. SB2015, s127p7
 • CHP Aile Sigortası Programı ile yoksul öğrencilere,
  zorunlu eğitimi kapsayan tüm dönemler için aylık 240 TL eğitim desteği vereceğiz. Yoksul öğrencilerin öğrenim araç ve gereçlerini ücretsiz sağlayacağız. CHP Aile Sigortası Programı kapsamında verilen eğitim desteklerini kız çocuklarının okula gönderilmesi ön koşuluna bağlayacağız. Temel eğitimde tüm öğrencilerin tam gün eğitim veren okullara kavuşmasını sağlayacağız. Tam gün eğitim çerçevesinde tüm öğrencilere sıcak öğle yemeği vereceğiz. SB2015, s115p9
 • Aile Sigortası desteklerini kadınlara yapacağız.
  Aile Sigortası Programı ile hiçbir çocuğun yatağa aç gitmemesini sağlayacağız. Çocuk desteklerini gebelikle birlikte başlatacağız. Erken çocukluk döneminde sağlık ve beslenme, ileri yaşlarda eğitim ön koşulları ile tüm çocukların sağlık ve eğitim hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Çocuk desteklerinin sürdürülmesini, kız çocuklarının okula gönderilmesi şartına bağlayarak kızların okullaşma oranlarını yükselteceğiz. Eğitimine devam eden çocuklara her ders yılı başında eğitim araç gereç desteği sunacağız. SB2015, s74p5

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.62 puan
 • Sağlık hizmetlerinde, ilaç ve tıbbi malzemelerin
  fiyatlandırılmasında maliyet ve kalite kontrolünde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktif rol üstlenmesi sağlanacaktır. Tüm vatandaşlar sağlık sigortası kapsamında olacak Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacaktır. Prim esasına dayanan sağlık sigortası yoksul vatandaşları da kapsayacak ve bu kesimin sigorta primi devlet tarafından karşılanacaktır. Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası tarafından yapılacaktır. Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacaktır. SB2011, s156p1
 • Prim gün sayısını tamamlamakla birlikte yaş haddini
  doldurmadığından emekliye ayrılamayan ve zorunlu sigortalılıkları sona eren kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlanacaktır. Hak kaybını ve mükerrer yararlanmayı önleyen hızlı, etkili ve erişilebilir hizmet sunan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulacaktır. Sigortasız çalışma önlenecek Sigortasız çalışma ve çalıştırma önlenerek aktif sigortalı sayısı artırılacak ve bu suretle hem sistemin sürdürülebilirliği sağlanacak, hem de sigortalının mağdur edilmesi önlenecektir. SB2011, s159p6
 • Muhtaç durumda olan ailelerin en az bir ferdine
  iş imkânı sağlanacak, iş sağlanana kadar, halen yürürlükte olan asgari ücretin yarısı kadar yaklaşık 32G TL "Aile Sigortası Yardımı" ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacaktır. Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas olacaktır. Asgari geçim standardı düzeyi esas alınarak asgari ücrette sağlanacak artış, aile sigortası yardımı tutarına da yansıtılacaktır. Emeklilere, her yıl bir defa Eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacaktır. SB2011, s131p1
 • Vadeli İşlem Borsası ve ürün sigortası sistemi
  etkinleştirilecek Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir araç olan vadeli işlem borsaları etkinleştirilecek, ürün borsaları geliştirilecek ayrıca lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılacak, çiftçimizi ve ürününü risklere karşı korumak amacıyla, ürün sigortası sistemi ve sözleşmeli çiftçilik müesseseleri geliştirilecektir. Tarım ve sanayi işletmeleri için sanal borsalar kurulacak, alım-satım işlemlerinin bu merkezlerden yapılması teşvik edilecektir. Hayvancılık geliştirilecek Hayvancılık desteklenecek, hayvan ıslahı, kaliteli yem ve yem bitkileri üretimi artırılacak, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile etkin mücadele edilecek, hayvan ürünleri sanayi ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. SB2011, s114p1
 • İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda
  girişimcilik eğitimi, istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık, rehberlik hizmetleri, işletmelerde eğitim seminerleri, iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları gibi aktif iş gücü programları etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında program bütünlüğü sağlanacak, uygulamalı mesleki eğitime ağırlık verilerek işletmelerin ve mesleki teşekküllerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi sağlanacaktır. Yeni istihdam özendirilecek İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının, aktif işgücü programlarının yaygın hale getirilmesinde ve yeni istihdamın özendirilmesinde kullanımı sağlanacaktır. SB2011, s126p3
 • Finansal sistemin işlevlerini yerine getirebilmesi
  için; ülke şartları ve uluslararası standartlar dikkate alınarak hukuki düzenlemeler yapılacak, gözetim ve denetim sistemleri uluslararası standartlara uygun hale getirilerek, etkin işlemesi sağlanacaktır. Mevduat sigorta sistemi rekabetçi hale gelecek Mevduat sigorta sisteminde, bankaların risklerinin dikkate alındığı riske dayalı bir prim sistemi oluşturularak bankaların sistemi kötüye kullanmaları önlenecek ve mudilerin daha seçici davranmaları sağlanarak rekabetçi bir ortam oluşturulacaktır. SB2011, s78p5
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki
  bankaların rehabilitasyonu bir an önce tamamlanarak şeffaf bir yöntemle satışları gerçekleştirilecektir. Alacakların tahsilatı tamamlandıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yeniden yapılandırılacak ve sadece mevduat sigorta kurumu olarak çalışacak, tasfiye işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bankaların sorunlarının Fon'a devredilmeden çözülmesi esas olacak, önlemlere rağmen mali bünyesi güçlendirilemeyen bankalar tasfiye edilecektir. Sermaye piyasaları geliştirilecek Sermayenin tabana yayılması diğer bir temel hedefimizdir. Bu itibarla, başta menkul kıymet borsaları olmak üzere sermaye piyasalarının gelişimi ile yabancı yatırımcı etki ve kontrolünden kurtulmasını sağlayacak tedbirler alınacak, daha fazla küçük ve orta ölçekli yurt içi yatırımcının sisteme girmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmek suretiyle de piyasaların yeterli derinliğe kavuşması temin edilecektir. SB2011, s79p3
 • Tüm finansal piyasaların daha sağlıklı ve istikrar
  içinde işlemesini ve dengeli ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlamak üzere; bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık ve diğer mali sektörü kapsayacak Mali Piyasalar Kurumu; haberleşme, iletişim, ulaştırma, enerji, tarım, ilaç piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Sektörel Düzenleme Kurumu oluşturulacak, Rekabet Kurumu ise yeniden yapılandırılacaktır. Koordinasyon sağlamak üzere Ekonomik ve Mali İşler Yüksek Kurulu oluşturulacak Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Para Kredi Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun birleştirilmesiyle Ekonomik ve Mali İşler Yüksek Kurulu oluşturulacak ve bu dört kurulun işlevlerinin yanı sıra tüm ekonomik ve mali işlerle ilgili eşgüdümün sağlanması bu kurulca yerine getirilecektir. SB2011, s89p6
 • Kadınların istihdam edilebilirlikleri geliştirilerek
  işgücü piyasasında dezavantajlı konuma düşmeleri önlenecek ve çalışma hayatında kadınlara yönelik negatif ayrımcılığa son verilecektir. Çalışmayan ev hanımlarına mesleki beceri kazandırılarak aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız evlatlar ile boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya da aylık veya geliri olmaması durumunda, anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına alınarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır. SB2011, s151p6
 • İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi
  yükü azaltılacaktır. Yatırım yapma ve işçi çalıştırmaya ilişkin bürokratik işlemlerin sayısı azaltılacak ve süresi kısaltılacak, Organize Sanayi Bölgeleri ile sanayi ve ticaretin yoğun olduğu yerlerde vergi, sigorta ve maliyeye ilişkin bürolar açılarak bu hizmetlerin girişimcinin ayağına götürülmesi sağlanacaktır. SB2011, s125p2

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.1 puan
 • Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından derhal
  vazgeçilecek, sözleşmeli çalışan öğretmenlere kadro verilecektir. HERKESE EŞİT PARASIZ SOSYAL GÜVENCE Gelir düzeyi düşük aileler sosyal yardımlarla desteklenecek, kimsesizler koruma ve güvence altına alınacak, Sokak çocukları ve kimsesiz çocuklar her türlü istismara açık biçimde, madde bağımlılığına yakalanarak yaşamları kötü koşullarda sürdürmektedirler. İttifakımız bu çocuklar için barınma, eğitim, rehberlik ve sağlık hizmetlerini alabilecekleri merkezler oluşturacak, Özel bakım gerektiren yaşlılık ve hastalık halleri sosyal sigorta kapsamına alınacak, Kaçak istihdamla etkin mücadele edilecek, tüm çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması için caydırıcı tedbirler alınacak, Sağlık hizmetlerinin kamu tarafından ücretsiz verilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan halk sağlığı politikalarının uygulanması temel öncelik olarak ele alınacak, SB2011, p97