ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.16 puan
 • Yaptığımız düzenlemelerle yatırımcının Türkiye
  elektrik sektörüne olan güveni artırdık. 2007 yılına kadar her yıl ortalama 1.500 MW’lık santral devreye aldık. 2009 yılından itibaren ise bu kapasiteyi her yıl ortalama 4.400 MW ve üzerine çıkardık. Uzun yıllardır üzerinde konuşulan nükleer enerjide somut adımlar attık. 4.800 MW gücünde Akkuyu’da ve 4.480 MW gücünde Sinop’ta olmak üzere 2 adet nükleer santralın yapılması için anlaşmayı imzaladık. Bu iki santrale ek olarak 3. santral için bazı ülkelerle görüşmelere başladık. SB2015, s208p6
 • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün
  olan en üst düzeyde değerlendirmeyi ve nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngörmekteyiz. Enerjinin israf edilmemesi ve çevresel etkilerinin asgariye indirilmesi ile ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amacımızdır. SB2015, s207p6

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.16 puan
 • Nükleer teknolojiye, kategorik olarak karşı olmamakla
  birlikte, mevcut nükleer enerji teknolojilerine dayalı sorunlarını giderememiş riskli santrallerin kısa vadede ülkemizde kurulmasına izin vermeyeceğiz. İhalesiz olarak gerçekleştirilen ve ÇED sürecinde ciddi hukuki sorunlar bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) anlaşmasını yerel ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirerek; ülkemizin enerji bağımlılığını artıracağı ve güvenliği şüpheli olduğu için, hukuk çerçevesinde mümkün olursa, iptal edeceğiz. SB2015, s65p6
 • Uzun vadede gerçekleştirilecek nükleer ve benzeri
  tüm enerji projelerinde, teknoloji transferinin, güvenliğin ve verimliliğin vazgeçilmez ön koşul olmasını sağlayacağız. Bu alandaki teknoloji geliştirme çalışmalarını diğer kaynaklarda olduğu gibi yakından takip edecek, ülkemizin güvenli ve verimli enerji kaynaklarının geliştirilmesinde önde gelen ülkeler arasında yer alması için çalışacağız. Başta 4. nesil reaktörler, füzyona dayalı santraller ve toryum konusunda dünyada bu alandaki gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz. SB2015, s65p8

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.18 puan
 • Nükleer enerji üretim teknolojisine sahip olmak
  öncelikli hedeflerimiz içinde olup, enerji arz güvenliğinin sağlanması için nükleer santraller kurulacaktır. Diğer taraftan ülkemizin; bilim ve teknolojinin her kademesinde kullanılabilecek ileri teknolojileri kapsayan hassas nükleer teknolojiye sahip olması sağlanacaktır. Temiz enerji kaynaklarından biri olan su potansiyeli en üst düzeyde kullanılarak hidroelektrik enerji üretimi artırılacaktır. Petrol, doğalgaz ve kıymetli madenlerin arama ve üretimine hız verilecek TPAO'nun teknik ve ekonomik kapasitesi güçlendirilecek, uluslararası stratejik ortaklıklar tesis edilerek petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına hız kazandırılacaktır. SB2011, s98p7
 • Kesintisiz, yeterli ve güvenli enerji arzı sağlanacak
  Enerji dış bağımlılığının azaltılması, kaynak çeşitliliği sağlanarak kesintisiz ve yeterli bir şekilde üretilmesi, güvenli ve çevreye duyarlı bir arz sistemi içinde karşılanması, yerli enerji kaynaklarının verimli kullanılması, nükleer başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerini üretecek yetkinliğe ulaşılması sağlanacaktır. Kaliteli ve düşük maliyetli enerji arzı gerçekleştirilecektir. SB2011, s97p2
 • Stratejik teknolojiler desteklenecek Bilgi üretim
  teknolojileri, biyoteknoloji, gen ve doku teknolojileri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim teknolojileri, nano ve nükleer teknolojiler, mekatronik, üretim süreç ve teknolojileri, malzeme teknolojileri, enerji teknolojileri ve tasarım teknolojileri gibi çağımızın stratejik teknolojilerinde Ar-Ge faaliyetlerine ve Ar-Ge sonuçlarının üretime dönüştürülmesine önem ve öncelik verilecektir. Bilimsel ve teknolojik işbirlikleri yapılacak Ortak bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme merkezleri vasıtasıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik iş birliği geliştirilecektir. SB2011, s93p7

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.20 puan
 • Türkiye, dünya çapında nükleer silahsızlanma
  için çalışacak, hiçbir nükleer projeye dahil olmayacaktır. Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku nükleer silahsızlanmayı perdeleyen her türlü nükleer enerji santrallerine karşı çıkacaktır. Her türlü biyolojik, bakteriyolojik ve kimyasal silahları yasaklayacaktır. Türkiye'nin ABD ve İsrail devleti ile birlikte bölge devletlerine karşı giriştiği hegemonya çabalarına karşı bloğumuz, tüm bölge halklarıyla ortak mücadele cephesini savunacak ve bundan hareketle bölgede Demokratik Halklar Konfederasyonu hedefiyle hareket edecektir. SB2011, p138
 • Ormanlık alanların ne sebep altında olursa olsun
  talanına, özelleştirilmesine, inşaat alanı olarak kullanılmasına izin verilmeyecek, Akarsuların, denizlerin, göllerin, yer altı sularının ve toprağın sanayi atıkları ile kirletilmesi kesinlikle engellenecek, Hasankeyf, Munzur, Allionai, gibi tarih ve kültür mirasları, Karadeniz'deki doğal güzlelikler HES'lere kurban edilmeyecek, buralarda başlayan HES faaliyetlerine derhal son verilecek, Siyanürle altın arama uygulamasına son verilecek, Nükleer enerji ve fosil enerji kaynakları yerine; "Merkezi Enerji Konseyi"nce hazırlanacak; yeterli, yerli, çevreci, temiz, sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sağlanmasını amaçlayan yeni bir; "Merkezi Enerji Strateji Planı" oluşturulacak, ekolojik yapıyı ve toplum yararını gözeten bir politika izlenecek, özelleştirmelere son verilecek, enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı merkezi olarak planlanacaktır. SB2011, p112