ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.81 puan
 • AK Parti olarak birinci atılım dönemimiz olan
  2002- 2014 arasında işsizlik oranında önemli bir azalma kaydettik ve kadınlar başta olmak üzere işgücüne katılımı artırdık. İstihdam üzerindeki vergi yüklerini indirdik. SB2015, s191p4
 • 2002-2014 döneminde toplam ilave 6,6 milyon kişiye
  istihdam yeni istihdam imkanı sağlamış olduk. Özellikle küresel krizin etkisiyle bir çok ülkede işsizlik oranı artarken ve yeni iş imkanları oluşturulamazken ülkemiz son derece başarılı bir performansla istihdamda büyük artışlar elde edebilmiştir. Bu başarıda büyüme kadar aktif işgücü politikalarımızın ve çeşitli sektörlerde izlediğimiz istihdam dostu politikaların da katkısı olmuştur. SB2015, s191p5
 • 2002 yılında istihdam 19,3 milyon kişi iken 2014
  yılında 25,9 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde işsiz kişi sayısı hızlı nüfus ve işgücüne katılım oranındaki artışa rağmen büyük ölçüde aynı kalmış, işsizlik oranı ise yüzde 10,3’ten yüzde 9,9’a gerilemiştir. İşgücü piyasasındaki gelişmelerden kadınlar erkeklere göre daha olumlu etkilenmişlerdir. Kadınların işgücüne katılma oranı, bu dönemde yüzde 27,9’dan yüzde 30,3’e yükselmiştir. Kadınlarda ücretli istihdam oranı 2002 yılında yüzde 30,9 iken 2014 yılında yüzde 60’a yükselmiştir. SB2015, s192p3
 • İşsizlik sigortası fonunda biriken kaynak 2014
  yılı sonunda itibarıyla 81 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2002 yılından bugüne 3,7 milyon kişiye yaklaşık 8,5 milyar TL işsizlik sigortası ödemesi yaptık. Çalışma hayatımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, AB ve ILO normlarına uyumlu, İş Kanununu ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu çıkardık. Engelli istihdamına yönelikler teşvikleri uygulamaya koyduk, 2014 yılında bu teşviklerin kapsamını genişlettik. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu çıkardık. SB2015, s134p7
 • Kamu ve özel sektörde alt işverenlerin ve alt
  işveren işçi sayılarının tespit edilmesini ve güncel olarak sağlıklı bir şekilde takip edilmesini sağlayacağız. Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısı Bilgi Sistemini geliştireceğiz. İŞKUR‘a kayıt edilen sosyal yardım yararlanıcılarına bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlara yönelik istihdama kazandırıcı faaliyetlere katılmaları şartıyla işsizlik yardımı vb. özendirici yardım programları geliştirileceğiz. SB2015, s195p5
 • İkinci atılım dönemimizde de istihdamın artırılması
  için farklı alanlara özel politikalarımız sürecektir. Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında 2023 yılı itibarıyla işsizlik oranını yüzde 5 düzeylerine indirmeyi, istihdam oranını yüzde 50’ye yükseltmeyi, kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 38 düzeyine çıkarmayı, tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranını yüzde 15’e indirmeyi hedeflemekteyiz. SB2015, s193p4
 • Özel politika gerektiren gruplar için düzenlenen
  yeni program/proje ve uygulamalardan yararlanan kişi sayısını artıracağız. Uzaktan eğitim sistemi kuracak ve sisteme işlerlik kazandıracağız. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağız. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının esnetilmesi ve yararlanma sürelerinin artırılması yönünde mevzuat çalışması yapacağız. Fazla çalışma sınırına uyulmaması halinde idari para cezası tatbik edilmesi yönünde mevzuat çalışması yapacağız. SB2015, s194p10
 • Geliştireceğimiz işlerin ve oluşturacağımız istihdamın
  ekonomik dinamizmimizi ve sosyal refahımızı artıracağı düşüncesiyle; ikinci atılım dönemimizde de istihdam dostu bir büyüme sağlamayı ve işgücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde düşük oranlara indirmeyi hedefliyoruz. SB2015, s191p3
 • Gençlik kamplarının fiziki şartlarını iyileştirecek,
  faaliyetleri gençlerin tercihleri doğrultusunda çeşitlendireceğiz. Genç işsizliğinin önüne geçmek için “ulusal genç istihdamı strateji belgesi” hazırlayacağız. Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardım edecek “Kariyer Merkezleri” kuracağız. Lise veya üniversiteden mezun olmuş gençlere iş ve kariyer konusunda yol gösterici destekler sunacağız. Genç girişimciliğin güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlar düzenleyeceğiz. SB2015, s120p1
 • TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlarca yayınlanan
  tüm istatistikleri tek bir çatı altında toplayan bir internet portalı kurarak işlerliği sağlayacağız. SB2015, s64p1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.85 puan
 • İşsizlik Fonu’ndan yararlanma koşullarını yarı
  yarıya kolaylaştıracağız. İşsizlik Sigorta Fonu’nun amacına uygun şekilde kullanılmasını teminat altına alacağız. İşsizlik Fonu’nun yönetimini özerkleştirecek ve fon yönetiminde sosyal tarafların temsilini artıracağız. İşsizlik Fonu’nun şeffaf ve etkin olarak denetlenmesini sağlayacağız. SB2015, s48p13
 • "Ulusal İstihdam Stratejisi" ile işsizlikle etkin
  mücadele edeceğiz. Kamu istihdamını genişletecek ve yaygınlaştıracağız. İşsizlik Sigortası’nın amacı dışında kullanılmasını önleyeceğiz. Bu doğrultuda fon yönetiminde işçi sendikaları temsilcilerinin ağırlıklı olmasını sağlayacağız. İşsizlik ödeneğine erişim koşullarını kolaylaştıracak, ödeme miktar ve sürelerini artıracağız. SB2015, s76p8
 • İnsan odaklı bir kalkınma anlayışıyla hareket
  edeceğiz. Ekonomik kalkınmada yalnızca zenginleşmeyi değil, insani gelişmeyi de hedefleyeceğiz. Gelir adaletsizliklerine son vereceğiz. İşsizlikle etkin şekilde mücadele edecek, tüm yurttaşlarımıza iş olanağı yaratacağız. Nitelikli işler ve nitelikli bir iş gücü yaratacağız. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın, ekonomik hayata ve üretime katılmasına fırsat sağlayacağız. SB2015, s41p1
 • Türkiye, AKP’nin ekonomi politikaları ile yoksulluk,
  işsizlik ve mutsuzluk sarmalına mahkûm edilmiştir. Bunun nedeni ekonomik kaynaklarımızın sınırlı olması değil, ekonominin etkin şekilde yönetilmemesidir. CHP için, ekonomi kısıtlı kaynakların yönetilmesinden ibaret değildir. Akılcı ekonomi yönetimi, ekonomik potansiyelin keşfedilerek verimli ve sürdürülebilir şekilde toplum yararına kullanılmasına dayanmaktadır. Türkiye, bilgi ekonomisine hızla geçecek ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek potansiyele sahiptir. CHP’nin ekonomi programı, bu potansiyeli hayata geçirecek ve geleceğin Türkiye’sinde kaynak sorununu çözerek herkese daha iyi bir hayat olanağı sunacaktır. SB2015, s40p3
 • İş-Kur ile özel sektör iş birliği içerisinde
  vasıfsız işçilerin becerilerini artırmaya dönük uzun vadeli bir eğitim programı uygulayacağız. Program kapsamında, 800 bin işsiz yurttaşımızı, asgari ücret karşılığında ödeme alacakları 9-12 aylık eğitim programlarına kademeli olarak yerleştireceğiz. İşini kaybedenler ile genç ve kadın işsizlere yeni beceriler kazandıracak kısa süreli eğitim programları uygulayacağız. SB2015, s79p9
 • İş-Kur ile Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliği
  içerisinde vasıfsız isçilere beceri kazandırmaya dönük uzun vadeli bir eğitim programı uygulayacağız. Program kapsamında, 800 bin işsiz yurttaşımızı, asgari ücret karşılığında ödeme alacakları 9-12 aylık eğitim programlarına kademeli olarak yerleştireceğiz. Programı bitirdikten sonra yeni işe giren kadınlar ve 18-29 yaş arasındaki erkekler için 4 yıl boyunca; 29 yaş üzeri erkekler için 3 yıl boyunca sigorta işveren primlerinin kamu tarafından desteklenmesini sağlayacağız. SB2015, s49p4
 • Gençlik politikalarının oluşturulmasında,
  eğitim hayatından kopmuş, çalışmak zorunda kalan, işsiz, engelli gençler gibi dezavantajlı tüm gençleri göz önünde bulunduracağız. Eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan iki milyondan fazla genç kızın, telafi eğitimi ve uzaktan eğitim programları ile eğitimlerini tamamlamalarını sağlayacağız. SB2015, s86p1
 • “Genç İstihdamlı Büyüme Modelini” geliştirerek
  genç işsizliğini azaltacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışanlarının 40 yaşın altında gençlerden oluşmasını sağlayacağız. İstihdam süreçlerinde ve teşviklerde pozitif ayrımcılık uygulayarak, iş gücü piyasasının dışında kalan gençleri çalışma yaşamına kazandıracağız. Vergi ve prim indirimleri getirerek, gençlerin kayıt dışı ve güvencesiz şekilde çalıştırılmasının önüne geçeceğiz. SB2015, s87p1
 • Doğu ve Güneydoğu’da seçilmiş yatırımlara sıfır
  faizli ve uzun vadeli kredi vereceğiz. Sektör temelinde, yeni, somut ve etkin bir yatırım teşviki uygulaması başlatacağız. Yeni tesis ve fabrikaların kurulmasını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı sermayeye, doğrudan yatırım yapması koşuluyla güçlü teşvik sağlayacağız. Bölgede KOBİ’ler ve aile işletmeciliğini destekleyecek, Küçük Girişim Kredisi’ni yaygınlaştıracağız. Kalkınma için ekonomik teşvikleri ve sosyal yardımları doğrudan bölge halkına, işsiz ve yoksul kitlelere ulaştırabilecek kurumsal yapıyı hızla oluşturacağız. SB2015, s169p12
 • Kamu yönetimi şeffaf ve hesap verebilir olacak,
  kamu idaresinde uzmanlık kurumlarının özerklikleri korunacaktır. Yolsuzlukla mücadele, kamu yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alacaktır. Kadın haklarını korumak ve geliştirmek tüm kamu politikalarının ana hedeflerinden biri olacaktır. CHP iktidarında gençlerimiz işsiz kalmayacaktır. Özgürlükçü, sorgulayıcı ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu vasıflı insan gücünü yetiştirebilen bir eğitim sistemi ve üniversite yapısı oluşturulacaktır. Yaşam boyu eğitim olanakları genişletilecektir. SB2015, s15p3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.77 puan
 • KOBİ'lerin her kademedeki insan gücü kapasitesinin
  artırılması için; üniversitelerin, KOSGEB'in, meslek teşekküllerinin ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim programı geliştirmeleri özendirilecektir. KOBİ'ler tarafından, üretilecek mal ve hizmetlerde standartların oluşumu, kalitenin yükseltilmesi ve pazara ulaşımda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. İşsizlikle mücadelenin esasını üretim ekonomisi oluşturacak İşsizlikle mücadelenin esasını, istihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişimci odaklı piyasanın tesis edilmesi oluşturmaktadır. SB2011, s123p6
 • Her bakımdan toparlanmanın sağlanacağı bu dönemde;
  öncelikle toplumsal uzlaşma niteliği taşıyan bir anayasa yapılacaktır. Terör tamamen bitirilerek toplumsal huzur ve güven tesis edilecektir. İşsizlik ve yoksulluk sorunu önemli ölçüde hafifletilerek vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilecektir. Devletin ve milletin bütünlüğünü esas alacak şekilde devlet teşkilatı yeniden yapılandırılacaktır. Demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getirilecek, temel haklar teminat altına alınacak, bireysel özgürlükler güçlendirilecektir. SB2011, s13p1
 • Üniversite öğrencilerinin kendileri ile ilgili
  kararlara katılımını sağlayacak platformlar oluşturulması ve okul yönetimi, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki diyalogu sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini gerekli görmekteyiz. Eğitim-istihdam ilişkileri dinamik bir yapıya kavuşturulacak, ihtiyaçlara uygun bir insan gücü planlaması yapılarak diplomalı işsizlik önlenecek ve iş bulma tesadüflere bırakılmayacaktır. SB2011, s141p7
 • Bu kapsamda öncelikle ekonomiyle ilgili kurum
  ve kuruluşların eşgüdüm içinde çalışması ve daha etkin bir ekonomi yönetiminin sağlanması için, Ekonomi Bakanlığı kurulacak ve ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar yeniden yapılandırılacaktır. Bu dönemde; istihdam dostu büyümeye öncelik verilecek, gelir dağılımında iyileşme sağlanacak, işsizlik ve yoksulluk sorunu önemli ölçüde hafifletilecek ve vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilecektir. SB2011, s63p1
 • İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda
  girişimcilik eğitimi, istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık, rehberlik hizmetleri, işletmelerde eğitim seminerleri, iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları gibi aktif iş gücü programları etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında program bütünlüğü sağlanacak, uygulamalı mesleki eğitime ağırlık verilerek işletmelerin ve mesleki teşekküllerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi sağlanacaktır. Yeni istihdam özendirilecek İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının, aktif işgücü programlarının yaygın hale getirilmesinde ve yeni istihdamın özendirilmesinde kullanımı sağlanacaktır. SB2011, s126p3
 • İşsizlik ödeneği süresi uzatılacak ve miktarı
  yükseltilecektir. İşletmelerin kapasite kullanım oranlarının artışıyla birlikte ortaya çıkan ilave işgücü ihtiyacının, mevcut işçilerin haftalık çalışma saatini artırarak fazla mesai ile karşılanması yerine yeni işçi istihdamına yönelmesi teşvik edilecektir. İşgücü piyasasında güvence göz ardı edilmeksizin istihdam türlerinde ve çalışma sürelerinde esneklik sağlanacaktır. Şehit ve gazi çocuklarının öncelikli istihdamı sağlanacak Şehit ve gazi çocuklarının, anne veya babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan intisabı sağlanacaktır. SB2011, s126p7
 • Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek,
  Sosyal güvenlik ve sosyal adaleti bütün icaplarıyla tesis etmek, İşsizlik ve yoksulluğu ortadan kaldırmak, Köklü bir eğitim reformu gerçekleştirmek ve bilgi toplumu dönüşümünü tamamlamak. Bu hedeflere ulaşmış bir Türkiye'de; Siyasi, ekonomik, toplumsal istikrar sağlanmış, Toplumsal yaralar sarılmış ve kronik sorunlar çözülmüş, Ortak milli ve manevi değerler ekseninde bütünleşilmiş, Milli birliğin siyasi, sosyal ve kültürel temelleri güçlendirilmiş, Terörün kökü kazınmış, Sosyoekonomik sorunlar köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturulmuş, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ile milli ve manevi değerler, siyasi ve toplumsal çatışma alanı ve aracı olmaktan çıkarılmış, Dil, din ve etnik köken farklılıklarını aşan ortak bir milli şuur oluşturulmuş, Husumetin yerini sevgi, ayrışmanın yerini kucaklaşma almış, Bin yıllık kardeşlik hukuku yüceltilmiş olacaktır. SB2011, s11p3
 • Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliğini zora
  sokmayacak bir anlayışla kazancın vergilendirilmesini sağlamak, Tarımda kendi kendine yetebilen hale gelmek, teknoloji kullanma kapasitesi ve verimliliği yüksek bir üretim yapısına geçmek, çiftçimizin gelir ve refah düzeyini artırmak, Küçük sanayici ve esnafı destekleyerek yatırım, üretim ve istihdamı artırmak, Bölgeler arası gelişmişlik farklarını en aza indirmek, Bilim ve teknolojide çağı yakalamış, kudretli, itibarlı ve önder bir toplum oluşturmak, hayatın her alanında "e-yaşam" tarzının benimsenmesini temin etmek, Adil bir gelir dağılımı sağlamak, Yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele etmek üzere milli seferberlik başlatmak, Sosyal koruma programları geliştirerek yardıma muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşları aç ve açıkta bırakmamak, Çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek ve adaletli bir ücret sistemine kavuşturmak, SB2011, s23p4
 • İstihdam dostu, sürdürülebilir bir büyüme ortamını
  tesis etmek, İşsizlik ve yoksulluğu azaltmak ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek, Rekabetçi bir kur politikası uygulamak, üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığını azaltarak rekabet gücü yüksek bir üretim ekonomisi tesis etmek, Ekonominin dış kaynak bağımlılığını azaltarak şoklara dayanıklı hale getirmek ve kırılganlığı azaltmak, Kamu ve özel sektör borç stokunu sürdürülebilir bir seviyeye indirmektir. Programın temel amaçları çerçevesinde şunlar gerçekleştirilecektir: Rekabetçi piyasa ekonomisi geliştirilecek ve hukuki alt yapısı güçlendirilecektir. SB2011, s65p5
 • Mesleki eğitim, yeniden eğitim, uyum sağlama ve
  danışmanlık hizmeti sunan özel istihdam büroları desteklenecektir. Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim programları uygulanacaktır. SB2011, s126p1

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.27 puan
 • İşsizliği önlemek için yapılması gereken şey,
  öncelikle katılımcı demokrasiyi her alanda esas alan Özerk Bölgesel Yönetimlerin oluşturulmasıdır. Bölgesel yönetimler eliyle; SB2011, p75
 • Tüm eşitsizliklerin, dönüştürücü sosyal politikalar,
  demokratik kurumlar ve özgürleştirici yasalar yoluyla ortadan kaldırılması sağlanacak, Eşit vatandaşlık hakkı, ayrımsız tüm yurttaşların sahip olması gereken ve pratikte gerçekleştirilmesi gereken bir haktır. Bu temelde gelir dağılımı, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında da vatandaşların eşit haklara sahip olması sağlanacak ve bu hakların kullanımında gerekli imkânlar yaratılacak, yaşanmakta olan çok yönlü mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. m m_w mm m u *m mm "_ ** « " m » * mm İşsizlik kader değildir, çözümü mümkündür. SB2011, p72
 • Gelir dağılımında adalet, Yoksulluğa karşı sadaka
  değil; insanca geçinme ve sosyal güvence, İşsizliğe karşı insanca çalışma, Herkese eşit parasız sağlık ve sosyal güvence hakkı! TEKELLEŞMEYE KARŞI KATILIMCI TOPLUM EKONOMİSİ Yönetimde katılımcılık, paylaşımda adalet! Bu temelde katılımcı ekonomi anlayışımız; SB2011, p45
 • Emek ve Özgürlük Bloğu, İş Yasası, Sendikalar
  Yasası ve Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası'nı, işçi sınıfına bütün tarihsel kazanımlarını ve haklarını iade edecek biçimde yeniden düzenleyecektir. Lokavt bir hak olmaktan çıkarılacaktır. ÇALIŞMA YAŞAMINDA HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA SON VERİLECEK Çalışma yaşamına katılımda başata cinsiyet olmak üzere dil, din, etnisite ve cinsel yönelimlerinden dolayı dezavantajlı durumda olan yurttaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılacak, Kayıt dışı ekonomi ve kaçak işçilikle mücadele temel politika haline getirilecek; kayıt dışı çalışmanın önlenmesi için caydırıcı ve uygulanabilir tedbirler alınacak, Kamu emekçilerinin ücretleri ve diğer bütün çalışma koşulları, toplu sözleşmelerle belirlenecek. Kamuda birçok işkolunda yürütülen sözleşmeli personel uygulaması kaldırılarak çalışanlar kadrolu hale getirilecek, iş güvencesinden ve sosyal haklardan yararlandırılacak, iş güvencesi kapsamını daraltan düzenlemelere son verilecek, SB2011, p87
 • Yasaların sağlamış olduğu istihdam olanakları
  titizlikle uygulanacak İş Yasası'ndaki 50 kişiden fazla işçi istihdam edilen işyerinde uygulanan zorunlu istihdam kuralı, 25 kişi ve üzeri olarak düzenlenecek ve daha fazla engelli istihdamı için teşvik yoluna gidilecektir. Çalışamayan tüm engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesine yeterli aylık bağlanacak. Engelliler bu yolla başkalarına muhtaç duruma düşürülmeden, başkalarının istismarına uğramadan yaşayabilecekleri koşullara kavuşturulacaktır. SB2011, p132
 • Bu temelde Türkiye sosyo-ekonomik yapılarına
  göre 20-25 özerk bölgesel yönetime ayrılacak. Merkezi yönetimle, yerel yönetimler arasında idari ve siyasi yönetim organı olarak işlev görecek bu özerk bölgesel yönetimler işleri kolaylaştıracak ve hızlandıracak, halkın yönetime doğrudan katılımını sağlayacak, demokratikleşme açısından önemli bir adım olacaktır. SB2011, p24
 • KÖY KORUCULUĞU KALDIRILACAK Bir özel savaş aygıtı
  olarak oluşturulan köy koruculuğu sistemi kaldırılacak, köy korucularının orman ve çevre işlerinde istihdamı sağlanacaktır. Bununla birlikte diğer özel savaş aygıtları olan JITEM, özel tim vb. tüm uygulamalara son verilecektir. YARGI REFORMU YAPILACAK SB2011, p30
 • Özelleştirmelere son verilecek, kamu eliyle yatırım
  ve istihdam politikalarına ağırlık verilecek, çalışma süreleri aşağı çekilerek daha fazla istihdam olanakları yaratılacak. Taşeron işçiliği adı altında sürdürülen emek sömürüne son verilecek. ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞUNA SON VERİLECEK Asgari ücret ve emekli aylıkları, yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmesi, vergi dışı tutulması, Günlük ve haftalık çalışma süreleri azaltılıp; ücretler düşürülmeksizin haftalık çalışma süresinin 35 saat olarak belirlenmesi, Esnek, kuralsız çalıştırma biçimlerine, taşeronlaştırmaya olanak sağlayan yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması, Çocuk işçiliğine, çocuk emeğinin sömürüsüne son verilmesi, Kayıt dışı istihdamın, kayıt altına alınması olacaktır. SB2011, p80
 • Bu idari modelde, birbiriyle yoğun bir şekilde
  sosyo-kültürel ve ekonomik ilişki içinde bulunan komşu illeri kapsayan, yapı olarak seçimle iş başına gelen il genel meclislerine benzeyen âdem-i merkeziyetçi bölgesel meclis olacaktır. Bu meclisler Türkiye'nin bölgesel özgünlüğüne göre siyasi ve idari olarak hukuki, siyasi güvenceye ve kimliğe kavuşturulmalıdır. Bu bölgesel meclisler, eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmetler, tarım, denizcilik, sanayi, imar, çevre, turizm, telekomünikasyon, kadın, gençlik, spor ve diğer hizmet alanlarından sorumlu olacaktır. Dışişleri, maliye ve savunma hizmetleri de merkezi hükümet tarafından yürütülecektir. Emniyet ve adalet hizmetleri merkezi hükümet ve bölge meclisleri tarafından ortak yürütülecektir. Tüm ülkede geçerli olan resmi dil Türkçe'nin yanında, bölgeler kendi özgün ihtiyaçlarına göre başka dilleri de ikinci, üçüncü dil olarak kullanabilecektir. SB2011, p25
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KALDIRILACAK,
  bunun yerine özerk bölge meclislerine bağlı 'inanç özgürlüğü kurulları' kurulacaktır. Vatandaşların her türlü ibadetlerini özgürce yapmalarını (veya yapmamalarını) gözetmek bu kurulların temel görevi olacaktır. CEMEVLERİ ibadethane statüsüne kavuşturulacak, zorunlu din dersleri yerine dinler tarihi ve din bilgisi dersleri seçmeli olarak müfredata konulacaktır. DOKUNULMAZLIKLAR kaldırılarak, milletvekili, bürokrat, hakim-savcı vb. kesimlerin ayrıcalığına son verilecektir. Sadece ifade özgürlüğü çerçevesinde kürsü dokunulmazlığı korunacaktır. SB2011, p41