ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.70 puan
 • Dışa açık bir ekonomi olarak her alanda rekabetçiliği
  geliştirecek, küresel yatırımları ve nitelikli insan gücünü cezbedeceğiz. SB2015, s152p3
 • Ekonomi, AK Parti iktidarının güven ve istikrar
  ile milletimizin refahı ve gücü doğrultusunda her zaman çok önem verdiği bir alandır. Dışa açık ve dünyayla entegre bir ekonomik yapıyla yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine dayalı ekonomik kalkınma anlayışımızın vazgeçilmez prensibidir. SB2015, s152p5
 • AK Parti olarak önümüzdeki dönemde uygulamaya
  koyacağımız “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı”mızla kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beşer puan azaltılmasını hedeflemekteyiz. Program kapsamında; SB2015, s180p3
 • Yakaladığımız istikrarlı büyüme ve güven ortamının
  devamı için ekonomide fırsat eşitliği ve adaleti sağlayarak, hiç kimseye imtiyaz veya ayrıcalık tanımadık. Rekabeti iyi işleterek hiç kimse için korunaklı kolay para kazanma alanı oluşturmadık, kurallı bir piyasa ekonomisi anlayışını hâkim kıldık. Ekonomi politikalarımızı güven, istikrar, uyum, şeffaflık, tutarlılık ve öngörülebilirlik ilkeleri üzerine inşa ettik. Politikalarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları, şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaştık, tüm uygulamaların birbiriyle tutarlı olmasına özen gösterdik. SB2015, s153p4
 • Kayıt dışı ekonominin boyutlarının azaltılmasının,
  orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun nitelikli bir biçimde iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacağını görmekteyiz. Bu yaklaşımla, ekonomide etkinliği sağlayacak; kayıtlı çalışmayı, istihdam etmeyi ve vergide gönüllüğü artıracak uygulamaları özendirmeyi temel bir ilke olarak kabul ediyoruz. SB2015, s177p9
 • 2002-2014 döneminde İslam Ülkeleri Ekonomik ve
  Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)’ın etkinliğini önemli ölçüde arttırdık. 2004 yılında İSEDAK’ın 20. yıldönümü münasebetiyle bir ekonomi konferansı, 2009 yılında 25. yıldönümü münasebetiyle ise İSEDAK Ekonomi Zirvesini düzenledik. 2014 yılında İSEDAK 30. yıldönümünü bir dizi yan etkinlik düzenlemek suretiyle kutladık. SB2015, s340p4
 • Partimiz, gençlerimizin; siyasette, ekonomide
  ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlayarak, sorumlu, bilgili ve özgüven sahibi olmalarına azami önem vermektedir. SB2015, s114p5
 • Piyasa ekonomisinin etkin ve kamu müdahalesinden
  olabildiğince arınmış bir şekilde işlemesini teminen, KİT’lerin faaliyetlerini, ekonomik amaç ve hedeflere dayalı olarak daha kaliteli bir biçimde yürütmeyi temel bir prensip olarak devam ettireceğiz. SB2015, s181p9
 • Dış politikamızın siyaset, ekonomi ve savunma
  veçheleriyle ana çıpasını oluşturan Avrupa ve Transatlantik kurumlarıyla ilişkilerimizin derinleştirilmesi, önceki iktidarlarımızda olduğu gibi bundan sonrada başlıca önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir. SB2015, s342p1
 • Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yeni
  bir döneme giriyoruz. Bu dönemde bir yandan makroekonomik istikrar ve kazanımlarımızı güçlendirirken, bir yandan da mikroekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanacağız. Son 12 yılda, üst-orta gelir grubuna yükselttiğimiz ülkemizin, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi temel amacımızdır. Güven ve istikrar içerisinde büyüyecek olan ekonomimizin temelini nitelikli, girişimci ve yenilikçi insanımız, bilgi ve teknoloji ile katma değeri yükselten işletmelerimiz oluşturacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; SB2015, s151p3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.71 puan
 • Türkiye, AKP’nin ekonomi politikaları ile yoksulluk,
  işsizlik ve mutsuzluk sarmalına mahkûm edilmiştir. Bunun nedeni ekonomik kaynaklarımızın sınırlı olması değil, ekonominin etkin şekilde yönetilmemesidir. CHP için, ekonomi kısıtlı kaynakların yönetilmesinden ibaret değildir. Akılcı ekonomi yönetimi, ekonomik potansiyelin keşfedilerek verimli ve sürdürülebilir şekilde toplum yararına kullanılmasına dayanmaktadır. Türkiye, bilgi ekonomisine hızla geçecek ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek potansiyele sahiptir. CHP’nin ekonomi programı, bu potansiyeli hayata geçirecek ve geleceğin Türkiye’sinde kaynak sorununu çözerek herkese daha iyi bir hayat olanağı sunacaktır. SB2015, s40p3
 • İnsan merkezli ekonomi politikaları,
  üretimi destekleyecek ve küresel bilgi ekonomisinde rekabet gücümüzü artıracaktır. İşçi hakları güvence altına alınacaktır. İşçi sağlığını ve güvenliğini gözeten kuralların eksiksiz uygulanması sağlanacaktır. Türkiye ekonomisinin, işçilerin canı pahasına büyüyen bir ekonomiye dönüşmesine izin verilmeyecektir. İyi eğitimli ve dünyayı takip eden yaratıcı gençler, ekonominin itici gücü olacaktır. Ekonomi politikaları girişimciliği destekleyecektir. CHP ülkenin sanayicilerini ekonominin kamu görevlisi gibi görecek, Türkiye’nin en kısa sürede bilgi toplumu olma hedefine ulaşmasını sağlayacak bir yatırım ortamı yaratacaktır. CHP iktidarında Türkiye, layık olduğu yere taşınacak, kalkınmış ülkeler arasına girecektir. SB2015, s15p1
 • CHP’nin ekonomi programı, ekonomi politikalarını
  bütünlükçü bir yaklaşımla ele almaktadır. Ekonomi politikalarının birbirini tamamlamasına öncelik vermekte ve göstermelik değil, gerçekçi ve kararlı bir reform yapma iradesini barındırmaktadır. CHP ekonomiyi, merkezine insana yatırımı alan bir kalkınma anlayışı ile yönetecektir. Bu kalkınma anlayışı yüksek katma değerli, yeniliğe (inovasyona) dayalı ve rekabetçi üretimi hedeflemektedir. Bu hedef küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı yeşil ekonomiye dönüşümü ve sürdürülebilirliği sağlamayı kapsamaktadır. Neoliberalizmden farklı olarak piyasanın iyi ve adil bir biçimde düzenlendiği ve kamunun güçlü bir destekleyici role sahip olduğu bir yaklaşımın ürünüdür. SB2015, s37p4
 • Ekonominin kötü yönetilmesi yüzünden yurttaşlarımız
  bugün mutsuz ve karamsardır. Günü kurtarmayı hedefleyen, anlık tedbirlerden oluşan, şeffaflıktan ve gerçeklikten uzak ekonomi politikalarıyla Türkiye çağımızın gerisine hapsedilmiştir. CHP bu karamsarlığı ortadan kaldırmak, istihdam yaratan, kapsayıcı büyüme ile zenginleşerek herkese umut veren bir Türkiye tesis etmek için iktidara taliptir. CHP’nin ekonomi programı Türkiye’yi 21. yüzyıla taşıyacak ve yurttaşlarımızın mutlu bir geleceğe kavuşmasını sağlayacaktır. SB2015, s37p3
 • Sadece tüketen değil, üreten bir ekonomi modelini
  esas alacağız. Türkiye’nin emek yoğun bir ekonomiden, üreten ve bilgi yoğun bir ekonomiye geçmesini sağlayacağız. Türkiye’yi yalnızca bir üretim ve lojistik üssü olmaktan çıkaracak, kendi markalarını yaratan bir ileri üretim ve kademeli olarak teknolojik gelişme üssüne dönüştüreceğiz. Teknolojik gelişmenin toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artırmasını sağlayacağız. SB2015, s41p7
 • CHP kadınların, iş gücüne çok daha yüksek oranlarda
  katılmalarını ve yükselen bilgi ekonomisinde daha etkin bir biçimde yer almalarını sağlamak için çalışacaktır. CHP ileri teknoloji üreten ve kullanan bir bilgi ekonomisi hedefine ulaşabilmek için kadınların yaşamın bütün alanlarında erkeklerle aynı haklara sahip olması ve aynı konuma gelmesi için çalışacaktır. SB2015, s198p2
 • Kamu ve özel sektör tarafından yapılan Ar-Ge
  harcamalarının İstanbul’da yoğunlaştırılmasını sağlayacağız. İstanbul’da bilişim ekonomisini desteklerken eşzamanlı olarak kültür endüstrisini de teşvik edeceğiz. SB2015, s161p6
 • Bilgi toplumuna geçiş ancak bütünsel ve çok yönlü
  bir yaklaşımla hareket edilerek hızlandırılabilir. Bilgi ekonomisine geçiş sürecinin insani ve toplumsal boyutları, teknolojik ve ekonomik boyutları kadar önemlidir. SB2015, s195p2
 • İnsani kalkınmışlık çağdaş dünyada başarının ana
  ölçütüdür. İnsani kalkınmışlık için doğa ile uyum içinde gelişen bir ekonominin yanı sıra güçlü kurum ve kurallara sahip bir demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir hukuk düzeni gereklidir. Yaratıcı ve yenilikçi sektörlerin önünün açıldığı bir yatırım ortamı ve eğitim, sağlık, barınma gibi sosyal hizmetlerin kaliteli ve ulaşılabilir olduğu bir sosyal devlet gereklidir. CHP sosyal devleti güçlendirecektir. CHP iktidarında, hak temelli bölüşüm politikaları ve ücretsiz, kaliteli sosyal hizmetler ile desteklenen tüm emekçiler ekonominin temel dayanağı olacaktır. SB2015, s14p4
 • Ekonomiyi demokrasi ve saydamlık ilkelerine uygun
  şekilde yönetecek, hukukun üstünlüğünü esas alacağız. Ekonomi dünyasıyla ilgili tüm üst kurulları özerkleştirecek ve siyasal iktidarın müdahalelerine karşı koruyacağız. Farklı sermaye gruplarının haksız vergi cezalarıyla sindirilmeye çalışılmasına son vereceğiz. Vergi denetimlerinin, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ölçütleri çerçevesinde yapılmasını sağlayacağız. SB2015, s36p3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.71 puan
 • Ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşların eşgüdüm
  içinde çalışması ve daha etkin bir ekonomi yönetiminin sağlanması için Ekonomi Bakanlığı kurulacaktır. SB2011, s67p4
 • Ekonomi Bakanlığı kurulacak Ekonomiye ilişkin
  politikaların ve uygulamaların halen değişik bakanlıklar ve müsteşarlıklar bünyesinde oluşturulması ve uygulanması nedeniyle, kararların alınmasında, işlemlerin yürütülmesinde ve koordinasyonunda yaşanan sorunları çözebilmek ve dağınıklığı gidermek amacıyla, "Ekonomi Bakanlığı" kurulacaktır. SB2011, s89p1
 • Bu kapsamda öncelikle ekonomiyle ilgili kurum
  ve kuruluşların eşgüdüm içinde çalışması ve daha etkin bir ekonomi yönetiminin sağlanması için, Ekonomi Bakanlığı kurulacak ve ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar yeniden yapılandırılacaktır. Bu dönemde; istihdam dostu büyümeye öncelik verilecek, gelir dağılımında iyileşme sağlanacak, işsizlik ve yoksulluk sorunu önemli ölçüde hafifletilecek ve vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilecektir. SB2011, s63p1
 • Bu kronikleşen temel sorunları aşarak,
  ileri teknoloji kullanan, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı gözeten, rekabet gücü yüksek üretim ekonomisini tesis etmek ve toplumun refah düzeyini artırarak sosyal dokuyu güçlendirmek amacıyla; Partimiz, ülkemizin kendi imkan ve şartları ile doğal ve beşeri kaynaklarını dikkate alan bağımsız ve milli bir "Üreten Ekonomi Programı" uygulamaya koyacaktır. Uygulayacağımız Ekonomi Programının temel amaçları şunlardır: SB2011, s65p3
 • Esnaf ve sanatkâr kesiminin faaliyetleri desteklenecek
  Ekonomide rekabet sağlanarak tekelci oluşumların önlenmesi, istihdam yaratılması, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, yeni girişimcilerin ekonomiye kazandırılması, sosyal barışın korunması, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla esnaf ve sanatkâr kesiminin faaliyetleri desteklenecektir. Ekonominin ve toplumsal yapının temelini oluşturan esnaf ve sanatkâr kesimi güçlendirilerek faaliyetlerindeki dinamizme süreklilik kazandırılacaktır. SB2011, s120p5
 • Ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan;
  eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla refahın artırılması temel hedefimiz olacaktır. SB2011, s63p2
 • İstikrarlı ve istihdam dostu büyüme Piyasa ekonomisi
  kurallarının işletilerek tekelci oluşumların ve haksız rekabetin önlenmesi, kamunun ekonomideki rolünün yol gösterici, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler ile sınırlandırılarak; özel sektör dinamizminin ve teşebbüs gücünün desteklendiği istikrarlı, çevreye duyarlı ve istihdam dostu bir büyümenin gerçekleştirilmesi, ekonomi politikamızın esasını oluşturmaktadır. Sosyal adalet ve gelir dağılımı İstikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması ve güçlü bir üretim ekonomisinin tesisi suretiyle; üreten, istihdam yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayan, yoksulu gözeten, gelir dağılımını adaletli kılan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel hedefimizdir. SB2011, s63p3
 • Küresel rekabet gücüne sahip üretim ekonomisi
  Dışa açık ve rekabetçi bir yapı içerisinde dünya ekonomisi ile bütünleşilerek, bölgesel ve küresel gelişmelerin önde gelen belirleyicileri arasında yer alınmasını; bilgi çağının gereği olarak bilgi üretiminin desteklenmesi, bilgiye hızlı ve kolay ulaşımın sağlanması suretiyle bilginin en etkin tarzda kullanımının gerçekleştirilmesini; kolay ve spekülâtif kazanç sağlayan ranta dayalı bir tüketim ekonomisi yerine, teknolojik gelişmeyi, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı esas alan bir üretim ekonomisinin oluşturulmasını gerekli görmekteyiz. SB2011, s64p3
 • Serbest teşebbüsün esas olduğu, üretimin teşvik
  edildiği, dar ve sabit gelirlilerin gözetildiği rekabetçi ve hakkaniyetli bir ekonomi politikasını savunmakta, Türk girişimcisinin dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi için Türk firma ve markalarının küresel düzeyde rekabet gücü kazanmasına stratejik bir önem atfetmekteyiz. Bilgi toplumu altyapısının hızla oluşturulmasını, bilgi ve teknoloji üretimi, kullanımı ve ihracını mümkün kılacak politikaların uygulanmasını ve bu yönde toplumsal bilincin geliştirilmesini öngörmekteyiz. SB2011, s28p3
 • Reel faiz oranlarının aşağıya çekilmesi,
  gerçekçi bir kur politikası ve buna bağlı olarak cari işlemler açığının azalması, borç stokunun vadesinin uzatılması sonucunda, ekonomide güven ve istikrar ortamı sağlanacak ve geleceğe ilişkin belirsizlik azalacak ve yatırım için gerekli ekonomik ortam hazırlanmış olacaktır. Ekonominin orta-uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için yalnız iç talebi değil, dış talebi de dikkate alan bir ekonomik yapı oluşturulacaktır. SB2011, s68p2

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.18 puan
 • Gelir dağılımında adalet, Yoksulluğa karşı sadaka
  değil; insanca geçinme ve sosyal güvence, İşsizliğe karşı insanca çalışma, Herkese eşit parasız sağlık ve sosyal güvence hakkı! TEKELLEŞMEYE KARŞI KATILIMCI TOPLUM EKONOMİSİ Yönetimde katılımcılık, paylaşımda adalet! Bu temelde katılımcı ekonomi anlayışımız; SB2011, p45
 • Her şeyi, kar amaçlı piyasanın insafına bırakan
  anlayışa karşı, ekonominin hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması, Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve barınma gibi temel toplumsal hizmetlere, ulaşım, enerji gibi alt yapı alanlarına öncelik verilerek daha fazla kaynak aktarılması, Bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi, Ekolojik dengenin korunması ve ekolojik yaklaşımı esas alan uygulamaların geliştirilmesi, Kadınların ekonomik ve sosyal statülerinin geliştirilmesi, Sivil toplum yapılarının ekonomide yönetim ve denetim rollerinin geliştirmesine dayanmaktadır. Bunun için; Ekonomi yönetimini hükümetin dışında meslek grupları ve sivil toplum örgütleri aracılığı ile üreticilerin, tüketicilerin ve çalışanların yönetime katılmasını ve denetlemesini sağlayacak mekanizmalar Merkezi, Bölgesel ve Yerel düzeyde oluşturulacak, SB2011, p51
 • Bütçenin oluşturulması ve her türlü harcama,
  örgütlü yapıların katılımı ile H toplumun denetimine açılacak, istihdam yaratacak yatırımlara daha fazla pay ayrılacak, Silahlanma ve savunma harcamalarına ayrılan pay azaltılarak eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi yaşamsal alanlara daha fazla pay ayrılacak, Vergilendirilmesi gerekirken, yüksek faizli geri ödemeli borç alınan sermaye kesimi hak ettiği oranda vergilendirilecek, vergi yükü çalışanların sırtından alınarak adil bir vergi dağılımı yapılacak, Temel gıda, eğitim ve sağlık alanında vergi uygulaması kaldırılacak, Lüks tüketim tanımı yeniden yapılacak, ÖTV bu tanımlamaya göre yeniden yapılacak, Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilecek, Asgari ücret vergi dışı bırakılarak diğer tüm kazançlar vergilendirilecek, GELİR DAĞILIMINDA EŞİTSİZLİĞE SON VERİLECEK Bunun için; SB2011, p63
 • Emek ve Özgürlük Bloğu, İş Yasası, Sendikalar
  Yasası ve Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası'nı, işçi sınıfına bütün tarihsel kazanımlarını ve haklarını iade edecek biçimde yeniden düzenleyecektir. Lokavt bir hak olmaktan çıkarılacaktır. ÇALIŞMA YAŞAMINDA HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA SON VERİLECEK Çalışma yaşamına katılımda başata cinsiyet olmak üzere dil, din, etnisite ve cinsel yönelimlerinden dolayı dezavantajlı durumda olan yurttaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılacak, Kayıt dışı ekonomi ve kaçak işçilikle mücadele temel politika haline getirilecek; kayıt dışı çalışmanın önlenmesi için caydırıcı ve uygulanabilir tedbirler alınacak, Kamu emekçilerinin ücretleri ve diğer bütün çalışma koşulları, toplu sözleşmelerle belirlenecek. Kamuda birçok işkolunda yürütülen sözleşmeli personel uygulaması kaldırılarak çalışanlar kadrolu hale getirilecek, iş güvencesinden ve sosyal haklardan yararlandırılacak, iş güvencesi kapsamını daraltan düzenlemelere son verilecek, SB2011, p87