ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.372 puan
 • Dünya genelinde ceza adaleti sisteminin önemli
  bir parametresi olarak kabul edilen tutukluların cezaevlerinde kalanlara oranı, ülkemizde 2001 yılında yüzde 54 iken bugün itibarıyla yüzde 14,5’e gerilemiştir. Avrupa Birliği’nde ise bu oran yüzde 20’den fazladır. SB2015, s45p8
 • Birçok makina ve cihazın finansal kiralama yoluyla
  ediniminde, KDV oranını yüzde 1’e indirerek, yatırım üzerindeki finansal yükleri azalttık. Bu indirimler neticesinde ülkemiz genel KDV oranı bakımından Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük orana sahip ikinci ülke olmuştur. SB2015, s175p1
 • Avrupa Birliği Uyum Fonu kapsamında ilgili paydaşların
  kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla strateji ve eylem planı hazırlayarak uygulayacağız. Yapısal Fonların kullandırılması amacıyla gerekli planlama belgelerini hazırlayacak, bu kapsamda proje havuzu oluşturacağız. Bölgesel desteklerde, Avrupa Birliği gereksinimlerini de karşılayacak kapsamlı bir İzleme Bilgi Sistemi kuracağız. Yatırım ortamının bölgesel ölçekte değerlendirilmesine ve takibine imkân verecek araştırma ve modelleme çalışmaları yapacağız. SB2015, s282p8
 • AK Parti olarak Türkiye’yi öncü bir ülke haline
  getirmeyi hedefledik. Gücümüzü şefkat, merhamet ve adalet ekseninde büyütme ilkesinden hareket ettik. Dünyadan kopuk değil, her alanda dünyayla bütünleşen bir ülke olmayı şiar edindik. Dış politikamız vizyona dayalı ve çok boyutlu olmuştur, çok boyutlu olmaya devam edecektir. Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefini stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Ancak Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizi, diğer ilişkilerimizin bir alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak tanımlıyoruz. SB2015, s324p4
 • 2012 yılı itibarıyla; hazır giyim sektörümüz,
  14,3 milyar dolar ihracat ile AB’de 3., dünyada 5. sırada, tekstil sektörümüz 11,1 milyar dolar ihracat ile AB’de 3., dünyada 7. sırada, otomotiv sektörümüz 1 milyon 73 bin üretim ile AB’de 6., dünyada 17. sıradadır. Türkiye’nin dünya motorlu araç üretimindeki payını, 2002 yılındaki yüzde 0,57’den 2013 yılındaki yüzde 1,29 seviyesine yükselttik. Otomotiv sanayiimiz, 2013 yılı itibarıyla Avrupa Birliğinde, hafif ticari araç üretiminde birinci, otobüs üretiminde ikinci sırada yer almaktadır. SB2015, s256p2
 • AK Parti olarak, geçmişten devraldığımız coğrafi
  ve kültürel mirasımızı dış politikamız açısından da güçlü bir zemin olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi yapılar başta olmak üzere ülkemizin çok uluslu platformlarda etkinliğini yükseltmeyi hedefliyoruz. BM, G-20 gibi önemli mekanizmalarda etkin bir biçimde rol alarak, ülkemizin önceliklerini ve küresel meselelere ilişkin perspektifini güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. SB2015, s336p11
 • Diğer bölgelerle ticari ve siyasi ilişkilerimizi
  geliştirirken stratejik bir hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği üyelik perspektifimizi ihmal etmedik. AB ile yürütmekte olduğumuz katılım müzakerelerini, reform sürecimizi tetikleyen önemli unsur olarak değerlendirdik. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz yasal ve idari düzenlemeler, siyasi reformlar konusunda İktidarımızın gösterdiği kararlı duruşun en güzel örnekleridir. SB2015, s338p3
 • Ülkemizin stratejik bir hedef olarak belirlediği
  Avrupa Birliği üyeliği doğrultusundaki kararlılığını, bu süreçte esasen halkımızın yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunacak reform sürecini daha da ileri götürmek hususunda irademizi korumaktayız. AB katılım sürecinde siyasi nedenlerden kaynaklanan tıkanıklıkların aşılması ve katılım müzakerelerinin yeni fasıllar açılarak canlandırılması yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. SB2015, s342p2
 • Ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra tam üyelik
  müzakereleri yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeleriyle iyi ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bir yandan ikili ilişkilerimizi geliştirirken diğer yandan Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere yakın coğrafyalarımızda istikrar ve refah için işbirliğimizi artıracağız. Avrupa Birliği üyeliğimizin ekonomik dinamizm başta olmak üzere, birçok alanda Birliğe önemli katkılarda bulunacağı gerçeğiyle, devletler arası ilişkilerin ötesinde toplumdan topluma ve iş dünyaları arasında ilişkileri geliştirerek yeni bir süreç başlatacağız. Vizelerin kaldırılması, gümrük birliğimizin güncellenmesi, mali işbirliğimizin derinleştirilmesi gibi yeni inisiyatiflerle Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemi güçlendirmeyi hedefliyoruz. SB2015, s330p6
 • Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerine 2005
  yılında başladık. Bu kapsamda 35 başlıktan 14’ü müzakerelere açılmıştır. Birçok müzakere başlığı açılmaya ve geçici olarak kapatılmaya hazır olduğu halde Avrupa Birliği’nin iç meseleleri ve bazı üye ülkelerin siyasi mülahazaları nedeniyle bu ilerleme engellenmiştir. İktidarımız, halkımız için önemli gördüğü reformları kararlılıkla sürdürmeye devam etmiş ve AB’yle pozitif bir gündem oluşturma çabasını sürdürmüştür. Bunun somut bir örneği olarak, 2013 yılında tarihi bir adım atarak, vatandaşlarımızın 3-3,5 yıl içinde Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesine imkân verecek Vize Muafiyeti Diyaloğunu resmen başlattık. SB2015, s338p4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.3 puan
 • CHP, Türk dış politikasını dünyanın yükselen coğrafyalarına
  da açacaktır. Bu coğrafyalarda Türkiye’nin mevcudiyeti göstermelik, şatafatlı ziyaretlerin ötesine ancak CHP’nin yürüteceği çok taraflı politikalarla taşınacaktır. Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da kıta temelli bölgesel birliklerin oluşumunun yanı sıra ülkeler arasında kıta sınırlarını aşan ortaklıklar kurulmaktadır. Ülkemiz birden çok bölgenin ve çok sayıda yeni güç merkezinin yer aldığı bir coğrafyada bulunmanın verdiği önemli üstünlüklere sahiptir. Yurttaşlarımız için en üst düzeyde barış, güvenlik ve refahın sağlanması, yakınımızdaki tüm bölge ve ortaklıklarla iş birliği fırsatlarını iyi değerlendirmemize bağlıdır. SB2015, s176p2
 • Çözüm, CHP’nin önerdiği “kapsayıcı kalkınma” stratejisidir.
  Kapsayıcı kalkınma dışlayıcı değil içericidir. Çünkü kapsayıcı kalkınma, ekonomik büyümenin, bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirecek sağlık, iş, eğitim, temiz çevre ve sosyal destek politikalarıyla birlikte yürütülmesini öngörmektedir. Kapsayıcı kalkınmayı gözeten ekonomi politikaları; kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ve emekliler başta üzere tüm dezavantajlı kesimler dikkate alınarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Kapsayıcı kalkınma stratejisi, ekonomik büyümenin getirilerinin, Türkiye’nin her yerine ve her toplum kesimine ulaşmasını sağlayacak eşitlikçi bir anlayışla dağıtılmasını öngörmektedir. Yeni ve artırılmış sosyal yatırımlar aracılığıyla sağlıklı, güvenceli ve çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yaşam boyu öğrenme olanaklarından yararlanan yurttaşların yetişmesini öngörmektedir. Düşük vasıflı iş gücünün vasıflı iş gücüne, düşük katma değerli üretimin yüksek katma değerli üretime dönüştürülmesini öngörmektedir. CHP “Sosyal Avrupa’nın” temelini oluşturan “kapsayıcı büyümenin” Türkiye’deki mimarı ve uygulayıcısı olacaktır. CHP ülkemizin ekonomik gelişmişliğini insani gelişmişliğe yansıtmakta ve BM İnsani Gelişmişlik Sıralamasında Türkiye’yi ilk 20 ülke arasına taşımakta kararlıdır. SB2015, s69p3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.103 puan
 • Partimiz, AB ile ilişkileri Türkiye için bir "kimlik
  ve kader sorunu" olarak görmemektedir. Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği'nin yörüngesinde sürüklenmeye mecbur, mahkûm ve muhtaç olmadığını savunmaktadır. SB2011, s188p5
 • Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin milli birliği ve
  bütünlüğü; terör ve bölücülük; Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan konularındaki yaklaşımı Türkiye'nin menfaatlerine zarar vermemesi kaydıyla ortaklık müzakerelerinin sürdürülmesi ve tam üyelik dışındaki yaklaşımların kabul edilmemesi politikamızın esasını oluşturmaktadır. Avrupa Birliğine dahil ülkelerin millî duyarlılıklarımıza gösterecekleri saygı, bu ülkelerle olan ilişkilerimizin geleceğini belirleyecek temel kriterleri oluşturacaktır. Çok yönlü dış politika takip edilecek SB2011, s188p6

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan