ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.94 puan
 • AK Parti, sadece anayasa metni ile anayasal sistem
  tesis edilmediğinin bilincindedir. Doğrudan anayasal sistemle bağlantılı seçim kanunları, siyasi partiler kanunu ve sair temel kanunlar, yeni anayasa metniyle birlikte bir bütün olarak yenilenecektir. SB2015, s38p1
 • Hükümetlerimizin öncülüğünde gerçekleştirilen
  2004, 2007 ve 2010 Anayasa değişikliklerini ve Meclis’te oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını, yeni anayasa için güçlü bir zemin olarak görüyoruz. Yeni Türkiye’nin yeni anayasasında temel hak ve hürriyetlerin, demokrasinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin, düşünce ve inanç özgürlüğünün dayanağı toplumsal meşruiyet olacaktır. Yeni anayasamız, bireysel hak ve özgürlükleri esas alırken, Türkiye’nin birikimi üzerine inşa edilecek, taraf olduğumuz uluslararası normları gözeterek demokratik bir anlayışla hazırlanacaktır. SB2015, s37p2
 • Sağlıklı ve meşru bir anayasal düzen,
  ancak normalleşme ve sivilleşme yoluna girmiş bir toplumda hayata geçebilir. Daha önceki anayasa yapım denemeleri, yeni anayasa için gerekli zemin ve vasat sağlanmadığı için başarı ile sonuçlanmadı. Son dönemdeki yeni anayasa çalışmaları da bu akıbetten kurtulamadı. Özellikle içinde bulunduğumuz yasama döneminde ulaşılan 60 maddelik uzlaşma paketi dahi muhalefet partilerinin direnişi nedeniyle hayata geçirilemedi. Arzu edilen sonuçlara tam olarak ulaşılamasa da bütün bunlar Türkiye’nin anayasa hazırlık tecrübesine katkı sağladı. SB2015, s33p3
 • Askeri ve bürokratik vesayetin Anayasa’daki etkilerini
  silmek için çalışmalarını durmaksızın sürdüren Partimiz, Yeni Türkiye’nin darbe dönemi ürünü olan bir Anayasa ile inşa edilemeyeceği bilinciyle, 2011 seçimleri sonrası yeni anayasa çağrısını yineledi. AK Parti’nin çağrısını kabul eden Meclis’teki diğer partilerin de katılımıyla çalışmalarına başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasaya ilişkin 70 bine yakın bireysel görüş, 500’e yakın da kurumsal görüş topladı. Ardından 25 aylık çalışma sonunda toplam 172 madde kaleme alıp, 40’tan fazlası temel hak ve hürriyetler alanında olmak üzere 60 maddede uzlaşıya vardı. SB2015, s33p2
 • Yeni anayasa, Cumhuriyetimizin insan hakları ve
  demokrasi konularındaki kazanımlarını geleceğe taşıyacak; vesayetin izlerini tamamen silecektir. Yeni anayasa, insan onurunu, bireysel hak ve özgürlükler ile toplumsal meşruiyeti, sistemin ahlaki ve demokratik temeli kabul edecek; bireyin ve toplumun geleceğe dair beklentilerini karşılamak üzere tasarlanacaktır. AK Parti, yeni anayasayı; bir parti, bir grup veya bir kesimin sorunu olarak değil, Türkiye’nin tarihsel meselesi olarak görmektedir. SB2015, s35p2
 • Yeni anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal
  çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır. Yeni anayasa, toplumun herhangi bir kesiminin dışlanmasına yol açacak değer yargıları ve siyasal tercihler barındırmayacaktır. Anayasamız tüm toplumu kucaklayan, kader birliğimizi yansıtan, demokratik denge ve denetim ilişkisini esas alan bir mahiyette hazırlanacaktır. SB2015, s37p5
 • Adalet ve Kalkınma Partisi, insanı ve özgürlükleri
  esas alan, devleti ve kurumlarını insana hizmetin aracı olarak gören bir siyasi anlayışın temsilcisidir. Partimiz, kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, bunun için de çoğulcu ve özgürlükçü yeni bir anayasanın hazırlanması gerektiğini savunmuştur. SB2015, s30p2
 • Yeni anayasa, çağdaş demokrasi anlayışını yansıtmalı,
  mümkün olan en geniş mutabakatla ve demokratik yöntemlerle hazırlanmalı, geniş toplumsal kesimlerce sahiplenilmelidir. Anayasanın kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, çoğulcu ve özgürlükçü olması gerektiğini düşünmekteyiz. SB2015, s30p3
 • Yeni anayasa, bireysel özgürlüklere dayanmalı,
  yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamaya yönelik kurumsal güvenceleri içermeli ve siyasi sistemin işleyişindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmalıdır. Bu anlayışla, ikinci atılım döneminde yeni anayasayı Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından hayati bir aşama olarak görmekteyiz. SB2015, s30p4
 • AK Parti olarak, 1982 Anayasasının kökenindeki
  vesayetçi, otoriter ve yasakçı anlayışı tasfiye edebilmek için Anayasa’da 13 yılda bir çok değişiklik yaptık. Sonuçları ve kapsamı itibarıyla en önemlileri 2004 ve 2010 yılında gerçekleştirilenler olmak üzere, bu değişikliklerle demokratikleşme sürecinde önemli mesafeler kaydettik. SB2015, s33p1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.39 puan
 • CHP, özgürlükçü demokrasinin gelişmesi ve toplumsal
  barışın sağlanması için tüm yurttaşlarımızın özgürlüklerini genişleten ve koruyan yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Yapılacak yeni anayasa, demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet ve insan haklarına saygı üzerinde yükselmeli ve tüm toplumumuzu kucaklayıcı nitelikle olmalıdır. CHP’nin hedefi, toplumsal uzlaşıya ve siyasi partiler arasında geniş bir mutabakata dayalı süreç temelli bir anayasa hazırlamaktır. SB2015, s24p3
 • Anayasa’nın 58. maddesinde yer alan gençleri
  “olağan şüpheliler” olarak algılayan anlayışı değiştireceğiz. Anayasa’da yapacağımız değişiklikle, gençlerin temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmasını ve toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama etkin biçimde katılmasını sağlamak konusunda devleti yükümlü kılacağız. TBMM’de bir “Gençlik İhtisas Komisyonu” kurarak, gençlik haklarının etkin şekilde savunulmasını sağlayacağız. Gençlik STK’lerinin, üniversite öğrenci konseylerinin ve İl Gençlik Meclislerinin temsilcilerini kapsayacak bir “Ulusal Gençlik Konseyi” oluşturacağız. SB2015, s88p10
 • Mutlak ve keyfi iktidar eğilimlerine karşı en
  önemli güç, hukukun üstünlüğü ilkesidir. Hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ile birlikte yasaların yurttaşlara karşı bir silah olarak kullanılmasının önüne geçer. CHP, yargıyı özerklikten uzaklaştıran, Anayasa Mahkemesi’ni ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu siyasi müdahalelerle yönlendiren bir iktidarın, hukuk devletini ortadan kaldırdığına inanmaktadır. CHP iktidarında yargı erki üzerindeki tüm siyasi baskılar ortadan kaldırılacak, yargının tam bağımsızlığı sağlanacaktır. SB2015, s19p3
 • Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerini
  yüksek yargının önerdiği adaylar arasından ve TBMM’de nitelikli çoğunluk ve geniş bir uzlaşı ile seçeceğiz. Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Kolluk kuracağız. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne (DGM) dönüşmüş olan Sulh Ceza Hakimliklerini kaldıracağız. Adli Tıp Kurumu'nun siyasi baskıdan uzak bir biçimde özerk, hızlı ve nitelikli çalışmasını sağlayacağız. BM standartlarına uygun, insan hakları STK’lerinin de temsil edildiği bir İnsan Hakları Ulusal Denetim Kurumu kuracağız. SB2015, s29p5
 • Irak toplumunun tüm katmanlarının hakça temsil
  edileceği katılımcı bir demokrasiye kavuşabilmesi için Irak halkına her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ile Irak'ın ortak çıkarlarının gerektirdiği her alanda merkezi Irak Hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak Anayasası’nın çizdiği sınırlar içerisinde iş birliğimizi geliştireceğiz. Irak’ı oluşturan tüm unsurlarla eşit ve iyi ilişkiler kuracağız. Türkmenlerin sorunlarının adil biçimde çözümlenmesine katkıda bulunacağız. SB2015, s183p9
 • Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamı her düzeyde
  yetki ihlallerine ve yetki aşımına sebep olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı, bilinçli olarak siyasallaştırılmış ve Anayasa’da çizilen görev tanımının ötesine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamının anayasal yeminden kaynaklanan konumu ve yetkileri kasıtlı olarak ihlal edilmiş ve Cumhurbaşkanı’nın sorumsuzluğu kötüye kullanılmıştır. Yürütme organı, görev tanımının sınırlarını aşmış, hukuku ihlal eden bir konuma sürüklenmiştir. Tarafsız olması gereken kurumlar partizanlığın sembolü haline gelmiştir. CHP, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak ve yasaların tam olarak uygulanmasını sağlayarak parlamenter sistemi güçlendirecektir. Cumhurbaşkanlığı’nın yürütme, yasama ve yargı üzerinde kurduğu hukuk dışı baskıları ortadan kaldıracaktır. SB2015, s19p4
 • Acil koruma ve yeniden onarma ilkesi ışığında
  Ekolojik Anayasa hazırlayacağız. İklim değişikliğinin, Türkiye’de yaratacağı etki, kırılganlık ve risklerin incelenmesini ve uyum stratejilerinin geliştirilmesini içeren bir “Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi” hazırlayacağız. Sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik bağlayıcı, ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler koyacağız. Genel bütçede yaratacağımız “İklim Fonu” ile iklim değişikliğiyle mücadele için kaynak oluşturacağız. Çevre davalarında mahkeme masrafı almayacak, bilirkişi masraflarını Hazine üzerinden karşılayacağız. SB2015, s151p3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.70 puan
 • Milliyetçi Hareket Partisi, dünyanın ve Türkiye'nin
  değişen şartlarının gerektirdiği çağdaş normlarda bir Anayasa'nın; mümkün olabildiğince geniş bir uzlaşma ile toplumun tamamının beklentilerini dikkate alan geniş bir vizyonla, farklı görüş ve düşüncelere saygı gösteren bir anlayışla, herkesin katkısının sağlanacağı uzlaşma arayışıyla ve ahlaka uygun yöntemlerle yapılmasının gerekli olduğuna inanmaktadır. Anayasa yapılmasındaki önceliklerimiz: Milliyetçi Hareket Partisi, anayasa değişikliği yahut yeni bir anayasa yapılmasında; SB2011, s39p4
 • Anayasa değişikliği veya yeni bir anayasa yapılması
  kapsamında hiçbir şekilde tartışmayacağımız hususlar: Milliyetçi Hareket Partisi; Cumhuriyetin temel nitelikleri, Türk milli kimliği, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerleri vazgeçilmez olarak kabul eder ve bunların uzlaşma arayışı içinde tartışılmasını reddeder. Tek millet-tek devlet esasına dayanan, üniter yapıdaki milli devlet bünyesinde, SB2011, s43p7
 • Partimiz Anayasa'nın, genel sınırlama hükümlerinden
  daha çok, genel koruma hükümlerine yer vermesini, özgürlükleri esas almasını ve bir "Toplum Sözleşmesi" niteliğinde olmasını gerekli görmektedir. SB2011, s39p3
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel harcını
  oluşturan "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin hukuki alanda en üst dayanağı olduğuna inandığımız Anayasa'nın; millî ve üniter devletin temeli olan "hâkimiyet-i milliye"nin yerleşmesine ve yaygınlaşmasına imkân sağlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Anayasa'yı, yalnızca bugün yaşayanları değil gelecek nesilleri de etkileyecek, siyasetin ve zamanın üstünde ve ötesinde bir sözleşme olarak görmekteyiz. SB2011, s39p1
 • Partimiz, erkler arasında yetki aşımı ve çatışması
  ekseninde yaşanan sorunların, herkesin Anayasadan kaynaklanan görev ve yetkileri ile sınırlı hareket etmesi suretiyle giderilebileceğine inanmakta, sağlam teminatlara bağlanmış yargı bağımsızlığının ve Anayasa yargısının demokratik rejim için hayati önemini her türlü tartışmanın üstünde görmekte, hiçbir organın kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetkiyi kullanamayacağını savunmaktadır. Siyaset anlayışı Siyasetin ahlaki bir temele dayandığı, demokratik olgunluk ve uzlaşı kültürünün egemen olacağı, aşırılıkların törpülendiği, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini ortak payda olarak kabul eden bir siyaset anlayışının hâkim kılınması gerektiğine inanmaktayız. SB2011, s35p4
 • Bizi bir millet olarak tanımlayan, milli ve üniter
  varlığımızı güvenceye alan Anayasamızın başlangıç kısmında ve ilk üç maddesinde ifadesini bulan esaslara ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine saygı ve riayetin gerçekleşmesi, hususları üzerinde önemle durmaktadır. Anayasa çalışmalarında gerekli gördüğümüz hususlardan bazıları şunlardır: Anayasa'nın, genel sınırlama hükümlerinden daha çok, genel koruma hükümlerine yer vermesi ve özgürlükleri esas alması, Temel hakların güvence altına alınması, bireysel hakların genişletilmesi, Hak arama hürriyetinin tam anlamıyla tesis edilmesi, Hiçbir idari işlem ve eylemin yargı denetimi dışında bırakılmaması, Temel hakların kullanılması yoluyla bölücülüğe ve teröre destek olunmasının önüne geçilmesi, Cumhurbaşkanının görev, yetki, sorumlulukları ile dokunulmazlık ve sorumsuzluk hallerinin yeniden düzenlenmesi, SB2011, s40p7
 • Başbakan ve bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddiaları
  ile ilgili TBMM'nde soruşturma açılmasını takiben, söz konusu iddiaların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından adli soruşturmasının yapılmasının sağlanması, Mahkemelerin adil ve hızlı karar almasını sağlamak üzere HSYK, yüksek mahkemeler ve mahkemelerle ilgili görev, yetki, sorumluluk ve üye yapısının birlikte ve bütün halinde ele alarak düzenlenmesi, Temel eğitim ve sağlığın bütünüyle devlet güvencesi altına alınması, Yükseköğretimde kılık kıyafete bağlı olmaksızın eğitim alma hakkının temin edilmesi, Seçim ve siyasi partiler sisteminin daha demokratik esaslara bağlanması, Anayasa'nın sadeleştirilmesi, bu kapsamda oluşturulacak "Temel Kanun" normu ile Anayasa'nın hak ve özgürlükleri düzenleyen hale getirilmesi, Anayasa'da yer alan bazı hükümler ile kurumların temel kanun çerçevesinde ele alınmasının sağlanması, Gelir dağılımı adaletinin tesisinin güvence altına alınması, SB2011, s42p3
 • Hukukun üstünlüğünü ve adaleti her alanda hâkim
  kılmak, Anayasanın ilk üç maddesinde anlam bulan esasları güçlendirecek, özgürlükleri esas alacak ve demokratik standartları yükseltecek "toplum sözleşmesi niteliğinde" bir anayasa yapmak, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin; ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, üniter milli devleti ilelebet baki kılmak, Uzlaşma kültürünü geliştirerek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kardeşliği pekiştirmek, Temel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına almak, Güçlünün değil haklının yanında olan adil bir sistem oluşturmak, Milletin değerlerini temsil eden, milletin hizmetinde, güçlü, adil, müşfik ve insani bir devlet anlayışını hâkim kılmak, Adaletli, açıklığa dayalı bir yönetim anlayışı benimsemek ve bu anlayışa uygun kurum ve kuralları oluşturmak, SB2011, s21p4
 • Farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü
  tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, Kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına, Vatandaşların birbirleriyle ve milletin devletle çatıştırılmasına zemin hazırlanmasına, Milli kimlik tanımının değiştirilerek "Türkiyelilik" kavramının esas alınmasına, Vatandaşlık bağının Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasına, Türkçeden başka dillerde "anadil" olarak eğitim yapılmasına, Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli Parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine, fırsat verecek ve zemin hazırlayacak anayasa değişikliği yahut yeni bir anayasa yapılmasını hiçbir şekilde tartışma konusu yapmayacak ve karşı duracaktır. SB2011, s43p9
 • Her bakımdan toparlanmanın sağlanacağı bu dönemde;
  öncelikle toplumsal uzlaşma niteliği taşıyan bir anayasa yapılacaktır. Terör tamamen bitirilerek toplumsal huzur ve güven tesis edilecektir. İşsizlik ve yoksulluk sorunu önemli ölçüde hafifletilerek vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilecektir. Devletin ve milletin bütünlüğünü esas alacak şekilde devlet teşkilatı yeniden yapılandırılacaktır. Demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getirilecek, temel haklar teminat altına alınacak, bireysel özgürlükler güçlendirilecektir. SB2011, s13p1

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.22 puan
 • Demokrasinin 4 yılda bir yapılan seçimlerden ibaret
  olmadığını, halkın ve tüm bireylerin, yaşamın her saniyesinde kendisi ve başkaları ile ilgili olarak söz söyleme, yönetime doğrudan katılma, hesap sorma, denetleme ve tüm değerleri ile birlikte barış içinde yaşamak olduğunu AKP'ye göstermek durumundayız. ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK ANAYASA 12 Eylül darbe anayasasının hiçbir meşruiyetinin kalmadığı bir dönemde, özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi, halktan yana bir anayasayı hep birlikte inşa edeceğiz. SB2011, p2
 • Herhangi bir ideolojiyi dayatmayan, ulusu ve vatandaşlığı
  etnik temelde tanımlamayan, devletin yetkilerini sınırlayan, bireysel-kollektif haklara dayalı, emekten yana, cinsiyet özgürlükçü, doğaya saygıyı insana saygıyla bir tutan, Türkiye'nin bütün farklı kültürlerini, inançlarını, değerlerini koruyan yeni bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Anayasa yapmayı sadece parlamentoya bırakmak yerine; bir anayasa hareketi şeklinde uzun soluklu bir halk mücadelesi ile hem taleplerimizi görünür kılacağız, hem de anayasayı halkla birlikte inşa edeceğiz. KÜRT SORUNUNDA DEMOKRATİK ÇÖZÜM VE BARIŞ Hiç kimsenin demokratik, barışçıl çözüm dışında bir seçeneği arzulamadığı Kürt Sorunu da artık bu dönemde kesinlikle çözülmek zorundadır. Geçmiş yılların muhasebesini vicdanlarımıza danışarak yapmak ve Kürt Sorunu nedeniyle halen akmakta olan kanı durdurmak bir vaat değil, bir görevdir artık. SB2011, p5
 • Demokratik öz yönetim anlamına gelen Demokratik
  Özerkliği, demokratik cumhuriyet'in özüne uygun niteliklerinin pekiştirilmesi olarak görmekteyiz. İddia edildiği üzere bölünmenin ve parçalanmanın değil; demokratik birliğin, doğrudan ve katılımcı demokrasi modelinin güvencesi olacak olan Demokratik Özerklik' in hayata geçirilebilmesi için yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte siyasi ve idari yapılanmada köklü bir reforma gidilmesi gerekmektedir. SB2011, p22