ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.33 puan
 • Ülkemizin biyolojik zenginliğinin net olarak ortaya
  çıkarılması için başlattığımız ve 19 ilde belirlediğimiz Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanterini, 2019 yılına kadar 81 ile yaygınlaştıracağız. Ölçüm, izleme, denetim, kontrol ve raporlama altyapısını geliştireceğiz. Hava kalitesini daha iyi takip edebilmek için Adana, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya ve Samsun illerinde toplam 6 tane Temiz Hava Merkezleri hizmet binası yapacağız. SB2015, s313p1
 • Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Ankara Etlik
  Entegre Sağlık Kampüsü Ankara Bilkent Entegre Sağlık kampüsü Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Yozgat Sağlık Yerleşkesi İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Adana Entegre Sağlık Kampüsü Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Manisa Eğitim Araştırma Hastanesi İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Konya Karatay Sağlık Tesisi Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Isparta Sağlık Yerleşkesi Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Eskişehir Entegre Sağlık Kampüsü İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi Denizli Sağlık Kampüsü Tekirdağ Devlet Hastanesi Urfa Şehir Hastanesi İzmir Yenişehir Şehir Hastanesi Kütahya Şehir Hastanesi Samsun Entegre Sağlık Kampüsü İstanbul Bakırköy Entegre Sağlık Kampüsü Ayrıca, 9 yeni proje üzerinde değerlendirmeler devam etmektedir. SB2015, s368p6
 • Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen
  yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz. Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız. Müfredatın düzenli aralıklarla gözden geçirilmesini, eğitim kalitesi üzerindeki etkisinin izlenmesi ve nihai hedef olan bilgiyi üreten ve katma değere dönüştüren insan niteliğine ulaşmadaki katkısının ölçülmesini sağlayacağız. SB2015, s82p3
 • KKTC’nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması
  için, Anamur Dragon Çayından 75 milyon m³/yıl suyun, Akdeniz’e askıda döşenen borular vasıtasıyla KKTC tarafında Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı’na aktarılarak adaya götürülmesini sağlayacağız. Büyükşehirlerde katı atık yönetimini yeni bir model çerçevesinde ele alacağız. Sokaklarda çöplerden geri dönüştürülebilir maddeleri ayıklayan vatandaşlarımızın insani şartlarda çalışmasını temin etmek üzere kayıt sistemi oluşturacağız. SB2015, s296p6
 • Kıbrıs Türk Halkının uluslararası toplum içerisindeki
  haklı yerini alabilmesi, temel önceliklerimizden biridir. KKTC’nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi ve refahının arttırılması için bugüne kadar kararlılıkla attığımız adımlara devam edeceğiz. Kıbrıs’ta, her iki halkın asli kurucu iradelerini, siyasi eşitliklerini ve Ada’nın ortak sahibi olmalarını temel alan müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak yapıcı katkımızı sürdüreceğiz ve Birleşmiş Milletlerin bu yöndeki çabalarını destekleyeceğiz. SB2015, s328p5

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.26 puan
 • AKP, komşularla ilişkilerimizin düzeltildiği ve
  başta AB ve ABD olmak üzere güçlü aktörlerin Türkiye’ye destek verdiği olumlu bir dış politika ortamında iktidara gelmiştir. Yunanistan’la yakınlaşma diplomasisi kurulmuş, Suriye ile Adana, Rusya ile Avrasya Protokolleri imzalanmıştır. Önde gelen AB üyeleri ile ABD, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışmıştır. Bugüne gelindiğinde ise Türkiye’nin tüm komşularıyla arası bozulmuş, AB ve ABD ile ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. AKP, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada değersiz ve tehlikeli bir yalnızlığa sürüklemiştir. SB2015, s171p2
 • Yenilikçi ve yaratıcı sektörlerin gelişimi için
  sanayi ve üniversite buluşma ortamları yaratacak, iş birliği program ve projeleri geliştireceğiz. Parsel bazında yapılaşma yerine yapı adası bazında yapılaşma için teşvikler getireceğiz. Sektörel çeşitlilik için mavi ve yeşil ekonomilere öncelik vereceğiz. Gayrimenkul ve finans sektörü kadar önemli olan koruma sektörünü de destekleyeceğiz. SB2015, s157p12
 • CHP, TBMM İçtüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası’nda
  yapacağı değişikliklerle Meclis’in tek parti meclisine, iktidarın tek adam iktidarına ve devletin tek parti devletine dönüşmesine engel olacaktır. Askeri darbe kalıntısı seçim barajı düşürülerek Meclis’te siyasal çoğulculuğun önü açılacaktır. TBMM’nin, tekçi iktidar tehlikesine karşı en temel güvence olması sağlanacaktır. CHP, dengelenmiş ve denetlenmiş bir demokrasinin, ancak siyasal çoğulculuk ve kurumsal özerklik sayesinde mümkün olabileceğine inanmaktadır. SB2015, s19p1
 • Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin
  iyi komşuluk ve dostluk temelinde geliştirilmesi için çalışacağız. Ege Denizi’ni halklarımızı ayıran değil, birleştiren bir denize dönüştüreceğiz. Bu amaçla öncelikle Ege’deki illerimiz ve Yunan adaları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkileşimi artıracağız. Ege sorunlarını ikili görüşmeler yoluyla hakkaniyet ilkesine göre çözmeye çalışacağız. İkili planda çözülemeyen sorunları ise yine karşılıklı mutabakat sağlanması halinde uluslararası hukuk mercileri önünde sonuçlandırmayı hedefleyeceğiz. SB2015, s185p12
 • CHP, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi tesis edecek,
  Türkiye’de kurulmaya çalışılan tek adam yönetimine son verecektir. CHP iktidarında parlamenter sistem korunacak ve güçlendirilecektir. Meclis’in onay makamına çevrilmesine son verilecektir. Yargının bağımsız ve tarafsız olması sağlanacak, insan haklarını korumak yargının ana amacı olacaktır. Hukukun üstünlüğü, hayatın her alanında yeniden tesis edilecektir. Sivilleşme her alanda genişletilecek, tüm güvenlik kurumları sivil otoritenin ve hukukun tam kontrolü altında olacaktır. Siyasi partilerde üyelerin hakları güçlendirilecek ve siyasetin finansmanı şeffaflaştırılacaktır. Seçimlerde kamu kurumlarının tarafsız kalması sağlanacaktır. SB2015, s15p2

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.28 puan
 • Uzun dönemde doğu-batı ulaşım koridorlarındaki
  alt yapı geliştirilmesine paralel olarak güney-kuzey ulaşım alt yapısının geliştirilmesi çerçevesinde, Samsun-Adana ve Trabzon-GAP hattına demiryolu, karayolu ve liman entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar yapılacaktır. Demiryolu ağı yaygınlaştırılacak ve teknoloji yenilenecek Demiryollarının standartları yükseltilecek, yüksek hız ve ulaşım konforu sağlayan demiryolları inşa edilerek demiryolu ağı yaygınlaştırılacak, sanayi odaklarının liman ve ana hat demiryolu bağlantıları gerçekleştirilecektir. SB2011, s103p4
 • Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek
  raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır. Bu çerçevede, mevcut demiryollarının standardının süratle yükseltilmesi, hız ve kalite getirilmesi sağlanırken, sanayi odaklarını limanlara ve ana hatlara bağlamayı öngören yeni demiryolu yatırımları yapılacaktır. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri uygulamaya konulacaktır. SB2011, s103p7
 • Kamu çalışanlarının ek gösterge, hizmet tazminatı,
  fazla çalışma tazminatı, diğer zam ve tazminatlar ile yan ödeme gibi kurumlar ve statüler arası farklılıklara yol açan ödeme unsurları gözden geçirilerek, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve hakkaniyete uygun biçimde yeniden düzenlenecektir. Kamuda çalışanlara ödenen denge tazminatı artırılacaktır. Güvenceli esnek istihdam şekilleri yaygınlaştırılacak, bu amaçla başta sosyal güvenlik mevzuatı olmak üzere ilgili yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kamu görevlerinin nüfuz ve güç aracı olarak kullanımı önlenecek Makamların nüfuz ve güç yeri olmaktan çıkarılarak hizmet yeri olmalarının sağlanması, yolsuzluk ve adam kayırmanın önlenmesi, kamu görevlilerinin yaptıklarının yanında ihmallerinden de sorumlu tutulmaları temin edilecektir. SB2011, s57p4

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan