ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.70 puan
 • Serbest ve adil seçimlerin saygınlığını korumaya,
  katılımcı demokrasinin ön şartı olarak gördüğümüz temsili demokrasinin kurumsallaşmasına bu dönemde de önem vermeye devam edeceğiz. İkinci atılım döneminde, kendisini milli iradenin üzerinde gören her türlü odakla mücadele ederken, toplumsal eğilimlerin demokratik süreçlerle siyasete yansımasını garanti altına alacağız. Katılımcı demokrasinin gereği olan sivil toplum kuruluşlarının yönetime daha aktif katılımını sağlayacağız. SB2015, s36p3
 • Yeni anayasada, siyasi partilerin çalışmalarını
  etkin olarak koruyacak ve parti kapatmalarını uluslararası standartlarda düzenleyeceğiz. Demokrasi ve kalkınma birlikte yürüyen süreçlerdir. Demokrasi alanında atacağımız her adım, aynı zamanda kalkınmamıza da yeni bir soluk ve ivme kazandıracaktır. İnsani kalkınma ilkelerimiz ve tüm dünyada cazibe merkezi haline gelebilme üst amacımız ışığında, demokrasimizin standartlarını daha ileri bir düzeye taşıyacağız. SB2015, s36p4
 • Birinci atılım dönemi boyunca iktidarlarımız,
  demokrasi ile kalkınmayı yan yana konumlandırıp, ikisini eş zamanlı geliştiren bir anlayışla hareket etmiş ve Türkiye’ye Cumhuriyet tarihinin en hızlı ekonomik kalkınma ve demokratik gelişim dönemini yaşatmayı başarmıştır. Yeni dönemde de, verdiğimiz demokrasi mücadelesinde elde edilen kazanımları kurumsallaştırarak, demokrasimizi sağlam, öngörülebilir ve kalıcı kılmayı hedefliyoruz. İkinci atılım döneminde Yeni Türkiye’nin katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa ile yönetilmesini sağlayacağız. SB2015, s36p6
 • Demokrasinin ileri seviyede, temel hakların garanti
  altında olduğu ülkelerde bilim zihniyeti ve yenilikçi üretim daha hızlı yeşermektedir. Önümüzdeki dönemde yeni anayasa ile birlikte yapacağımız reformlarla demokrasimizin ilerlemesi ve yönetim kalitemizin daha da iyileşmesi; bir taraftan ekonomik gelişmeyi hızlandıracak, insani kalkınmamıza hız verecek, diğer taraftan da uluslararası alanda Türkiye’yi daha saygın ve cazip bir ülke haline getirecektir. SB2015, s17p4
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan azınlıkların
  herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın onurlu bir hayat sürdürebilmeleri için gereken bütün hukuki ve fiili tedbirleri almaya devam edeceğiz. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasi hedefimiz, Türkiye’yi dünya demokrasileri liginde daha da üst sıralara taşıyacaktır. Temel hak ve özgürlükler alanında uluslararası normlar, bundan sonra da tüm politikalarımıza temel teşkil edecektir. SB2015, s25p5
 • Bu yolculukta demokrasimizi hep daha ileriye götürmeyi
  hedefledik. AK Partinin varlık sebeplerinden biri, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini genişletmek oldu. Bu hedefimizi, bugüne kadar tüm seçim beyannamelerimizde ve hükümet programlarımızda dile getirdik. Diğer yandan, yönetimimizin kalitesini artırarak daha az kaynakla daha fazla hizmet ürettik. Demokrasinin aynı zamanda kalkınma sürecimize güç verdiğini somut uygulamalarımızla ortaya koyduk. Yeni dönemde de demokratikleşmeye ve yönetim kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. SB2015, s17p3
 • Gücün bürokratik kurumlarda ve merkezde toplanması,
  toplumun merkezde veya yerelde karar süreçlerinin dışında bırakılması, demokratik yollarla siyaset yapmak yerine, bu kurumları ele geçirerek egemenliği gasp etme heveslerini besledi. Yaşanan her bir darbe Türkiye’nin demokrasiden kurumsal olarak biraz daha uzaklaşmasına yol açtı. Her bir darbe, toplumun normalleşmesinin önüne ideolojik ve kurumsal engeller koydu. Toplumun demokrasiyi inşa etmesi her bir müdahale ile daha da zorlaştı. SB2015, s31p2
 • Hükümetlerimizin vermekte olduğu demokrasi mücadelesi,
  milleti hakim ve biz seçilmişleri hâdim kılma gayretidir. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği emanetin karşılığını, milletimize hizmetle ödemek temel ilkemizdir. Demokrasi yolu bizim için bitmeyen bir maratondur. Milletimize yakışacak şekilde her daim daha üst standartlar olduğunun bilincindeyiz. Bu güvenle, geçmiş 12 yılda oluşturduğumuz demokratik mirası, önümüzdeki ikinci atılım döneminde derinleştirerek devam ettireceğiz. Yeni Türkiye’nin daha sağlam temellere kavuşacağı bu dönemde, söz de karar da yine yüce milletimizin olacaktır. SB2015, s36p1
 • Türkiye demokrasisini, ekonomisini sağlam temellere
  oturttukça, dış politikada da büyük hamlelere imza attı. 12 yıllık iktidarımızın en büyük başarılarından birisi dış politikayı milletimize mal etmemizdir. Etkin, kararlı ve stratejik yönetim anlayışımız ile artık bütün resmi kurumlarımız dış politikaya katkı vermektedir. SB2015, s326p1
 • Bu inançla demokrasi tarihimize altın harflerle
  yazılacak önemli aşamalar kaydettik. AK Parti iktidarları olarak her şeyden önce millet dedik, milli iradenin sözü ve kararı dedik. Vesayetin her türlüsüne en başından itibaren hayır dedik. İster bürokraside olsun ister sosyal hayatta, halkımızın ayağına pranga vuran her türlü anti demokratik yapı ile mücadeleyi bir görev bildik. SB2015, s8p3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.76 puan
 • Demokrasi, huzur ve barışı, ulusal birlik ve
  egemenlikten, taviz vermeksizin eşit yurttaşlık temelinde tesis edeceğiz. SB2015, s144p1
 • Tunus’la ikili ilişkilerimizi geliştireceğiz.
  Dost Tunus halkının parlamenter demokrasi, laiklik ve barışçıl dönüşüm girişimlerini destekleyeceğiz. SB2015, s190p9
 • Siyasi Ahlak Yasası çıkaracağız. Siyasi Partiler
  Yasası’nı parti içi demokrasiyi güçlendirecek şekilde değiştireceğiz. Siyasi partilerde üyelerin haklarını güçlendirileceğiz. Maddi gücü olmayan yurttaşların demokrasi yarışının dışında kalmasını engelleyeceğiz. SB2015, s27p1
 • CHP’nin bugünkü hedeflerinin temelinde Cumhuriyetin
  kazanımları ve sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış vardır. CHP’nin gerçekleştireceği büyük dönüşüm, “özgür insan” ve “güçlü yurttaş” ideali üzerinden yükselecektir. SB2015, s0p4
 • Bağımsızlık tutkumuzun, Halkın iradesine,
  yurttaşın özgürlüğüne ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın, Cumhuriyet-Laiklik-Demokrasi ideallerini koruma ve geliştirmeye yönelik kararlılığımızın kaynaklarıdır. SB2015, s12p3
 • Farklı sosyal sınıfların, inançların,
  kültürlerin ve etnik kimliklerin yaşadığı ülkemizde demokrasiyi derinleştirmek, iç barışın ve gelişmenin ön koşuludur. SB2015, s13p2
 • Türkiye’de otoriterleşen bir rejime karşı hukukun
  üstünlüğüne, yurttaşların haklarını ve kurumsal özerkliği güvence altına alacak yeni bir demokrasi anlayışına ihtiyaç vardır. Türkiye’de baskıcı bir rejime karşı güçler ayrılığını, çoğulculuğu ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü savunacak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç vardır. Türkiye, bireyleri, toplumu ve anayasal kurumları baskı altına alan bir iktidara karşı, özgürlüğü ve demokrasiyi kararlılıkla sahiplenme noktasına gelmiştir. SB2015, s18p3
 • CHP, özgürlükçü demokrasinin gelişmesi ve toplumsal
  barışın sağlanması için tüm yurttaşlarımızın özgürlüklerini genişleten ve koruyan yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Yapılacak yeni anayasa, demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet ve insan haklarına saygı üzerinde yükselmeli ve tüm toplumumuzu kucaklayıcı nitelikle olmalıdır. CHP’nin hedefi, toplumsal uzlaşıya ve siyasi partiler arasında geniş bir mutabakata dayalı süreç temelli bir anayasa hazırlamaktır. SB2015, s24p3
 • Kürt sorunu, birinci sınıf demokrasiyle,
  daha fazla özgürlükle ve siyaset yoluyla çözülecektir. Çözüm, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, geniş bir uzlaşı ve mutabakatla sağlanacaktır. Atılacak adımlarda hukuk kurallarının bağlayıcılığı gözetilecek ve kamu vicdanının yaralanmasına izin verilmeyecektir. SB2015, s16p4
 • Özgürlükçü demokrasi ve hukuk devleti anlayışımız
  uyarınca azınlık mensupları ve kurumlarının tüm medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan ve azınlık haklarından eksiksiz yararlanmalarını yasal düzenlemeler yoluyla teminat altına alacağız. SB2015, s186p5

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.55 puan
 • Sağlıklı bir demokrasinin ancak hoşgörü,
  dürüstlük, tutarlılık, samimiyet gibi ahlâki değerlerle bezenmiş bir siyasi kültür zemini üzerinde yükselebileceğine inanmakta ve ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı olarak görmekteyiz. Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın önüne geçilmesinin; milli, ahlaki ve toplumsal duyarlılığa sahip bir anlayışı hâkim kılmakla mümkün olabileceğini savunmaktayız. SB2011, s27p3
 • Demokrasi anlayışı Hukukun üstünlüğünün,
  insan şeref ve haysiyetinin; fikir, teşebbüs, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak demokrasiyi sadece bir siyasî rejim değil, aynı zamanda bir hayat tarzı olarak gören Partimiz, sosyal ve siyasî ilişkilerde, demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işletilmesinin gereğine inanmaktadır. Milli ve demokratik nitelikte bir Anayasa'nın, mümkün olabildiğince geniş bir uzlaşmaya dayanmasını, genel sınırlama hükümlerinden daha çok genel koruma hükümlerine yer vermesini ve özgürlükleri esas almasını savunmaktayız. Millet ve Milli İrade Parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegâne sahibinin millet olduğuna, siyasi iktidarların meşruiyetinin milli iradeye dayandığına, milli iradenin tecelli ettiği yerin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inanmaktayız. SB2011, s34p4
 • Çağrımız; yatırım ve üretim yapan, ürettiğinin
  karşılığını görmek isteyenleredir. Çağrımız; çalışan, üreten ve emeğinin karşılığını hakça almak isteyenleredir. Çağrımız; demokrasinin erdemine inananlaradır. SB2011, s0p18
 • Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü
  gibi kavramlarla milli ve manevi değerlerimizin istismar edilerek devletin ve milletin yararına olmayan işler için kalkan yapılmasına fırsat verilmeyecek, Partimiz; milletin huzur ve refahı ile devletin ve milletin bekası için her zaman, her yerde ve kiminle ilgili olursa olsun doğru bilgileri paylaşarak vatandaşlarımızın yol göstericisi olacaktır. SB2011, s191p1
 • Temel Görüşler Siyaseti, milletin huzur ve refahının
  teminine yönelik politikaların geliştirilmesinin yolu olarak görmekte, bunun için, devlet hizmetlerinin, vatandaşların beklentilerine uygun nitelikte sunulmasını, kurum ve kurallarının bu anlayışa göre şekillenmesini öngörmekteyiz. Devlet idaresinde, milletin en iyi şekilde temsil edildiği rejim olan demokrasiyi; hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamda teminat altına alındığı bir sistem olarak benimsemekte ve demokrasinin kurumsallaşmasının hayati önemine inanmaktayız. SB2011, s25p4
 • İnsanlığın ortak refah ve mutluluğunun tesisi
  gerekçesiyle demokrasinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, hukukun üstünlüğünün hâkim kılınması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması açısından küreselleşmenin fırsatlar sunduğu söylense de; bu süreç uluslararası terörizm, göç, etnik çatışmalar, iç karışıklıklar, bölgesel çatışmalar, uluslararası hukuka aykırı çifte standartlar, açlık ve yoksullaşma, zengin ülkelerle fakir ülkeler arasında büyüyen uçurum, çevresel felaketler gibi sorunlarla birlikte anılır olmuştur. SB2011, s1p2
 • Özellikle etnik ve dini kırılganlığın hâkim olduğu
  bölgelerde, demokrasi adına zorbalığın, hukukun üstünlüğü adına adaletsizliğin ve cinayetlerin, insan hakları adına ise işkence ve zalimane davranışların egemen olduğu görülmüş; hedef ülkelerde kamu düzeni bozularak kaotik ve çatışmacı bir ortam oluşturulmak suretiyle çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli ve çok hukuklu parçalı yapıların oluşumu tetiklenmiş ve körüklenmiştir. SB2011, s2p3
 • AKP'nin devletin kurumları ile vatandaşlar üzerinde
  oluşturduğu her türlü tahribat onarılacak, korku ve şüphe gibi travmalar toplum üzerinden kaldırılacaktır. Bu dönem devlet ile milletin, demokrasi ile cumhuriyetin kucaklaştığı; vatandaşlarımızla devlet arasındaki, kurumlar arasındaki ve vatandaşların kendi aralarındaki güven bunalımının giderileceği her alanda güven tesis edileceği bir dönem olacaktır. SB2011, s12p8
 • Her bakımdan toparlanmanın sağlanacağı bu dönemde;
  öncelikle toplumsal uzlaşma niteliği taşıyan bir anayasa yapılacaktır. Terör tamamen bitirilerek toplumsal huzur ve güven tesis edilecektir. İşsizlik ve yoksulluk sorunu önemli ölçüde hafifletilerek vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilecektir. Devletin ve milletin bütünlüğünü esas alacak şekilde devlet teşkilatı yeniden yapılandırılacaktır. Demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getirilecek, temel haklar teminat altına alınacak, bireysel özgürlükler güçlendirilecektir. SB2011, s13p1
 • Terörle mücadelede teröristi merkeze alan mücadele
  anlayışı yerine, "topyekun mücadele" anlayışı tesis edilecektir. Terör ve anarşiyi, insanımızın can ve mal güvenliğini, milli birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik gelişmemizi tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olarak kabul eden Partimiz, terörle mücadeleyi hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken milli bir politika olarak ele alacaktır. Terörle mücadele sırasında haksızla haklı, suçsuzla suçlu ayırt edilecek ve mücadele hukuk devletinin yöntemleriyle kararlı bir şekilde sürdürülecektir. SB2011, s176p3

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.34 puan
 • İşsizliği önlemek için yapılması gereken şey,
  öncelikle katılımcı demokrasiyi her alanda esas alan Özerk Bölgesel Yönetimlerin oluşturulmasıdır. Bölgesel yönetimler eliyle; SB2011, p75
 • Bin bir emek ve bedelle yarattığımız,
  uğruna yıllarca mücadele ettiğimiz bütün değerlerimize bağlılığın en somut ifadesi olarak diyoruz ki; Artık yeter! Emekten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana bir gelecek kurmanın, Barış içinde kardeşçe yaşamanın zamanıdır. SB2011, p143
 • Demokrasinin 4 yılda bir yapılan seçimlerden ibaret
  olmadığını, halkın ve tüm bireylerin, yaşamın her saniyesinde kendisi ve başkaları ile ilgili olarak söz söyleme, yönetime doğrudan katılma, hesap sorma, denetleme ve tüm değerleri ile birlikte barış içinde yaşamak olduğunu AKP'ye göstermek durumundayız. ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK ANAYASA 12 Eylül darbe anayasasının hiçbir meşruiyetinin kalmadığı bir dönemde, özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi, halktan yana bir anayasayı hep birlikte inşa edeceğiz. SB2011, p2
 • Demokratik öz yönetim anlamına gelen Demokratik
  Özerkliği, demokratik cumhuriyet'in özüne uygun niteliklerinin pekiştirilmesi olarak görmekteyiz. İddia edildiği üzere bölünmenin ve parçalanmanın değil; demokratik birliğin, doğrudan ve katılımcı demokrasi modelinin güvencesi olacak olan Demokratik Özerklik' in hayata geçirilebilmesi için yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte siyasi ve idari yapılanmada köklü bir reforma gidilmesi gerekmektedir. SB2011, p22
 • Türkiye, dünya çapında nükleer silahsızlanma
  için çalışacak, hiçbir nükleer projeye dahil olmayacaktır. Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku nükleer silahsızlanmayı perdeleyen her türlü nükleer enerji santrallerine karşı çıkacaktır. Her türlü biyolojik, bakteriyolojik ve kimyasal silahları yasaklayacaktır. Türkiye'nin ABD ve İsrail devleti ile birlikte bölge devletlerine karşı giriştiği hegemonya çabalarına karşı bloğumuz, tüm bölge halklarıyla ortak mücadele cephesini savunacak ve bundan hareketle bölgede Demokratik Halklar Konfederasyonu hedefiyle hareket edecektir. SB2011, p138
 • Uluslararası standartlarda kurulmuş ve faaliyet
  gösteren böylesi bir komisyon demokrasi ve barış için mutlak bir ihtiyaçtır. SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM BARAJI Siyasi partilerde lider sultasına kesinlikle son verilecek, tabanın, seçmenlerin, üyelerin parti yönetiminde etkili olduğu ve kararlara doğrudan katılabildiği düzenlemeler yapılacaktır. Siyasi partilerdeki kadın ve gençlik yapılanmaları özerk meclisler şeklinde düzenlenecek ve parti politikalarında doğrudan etkili olmaları sağlanacaktır. Seçim barajı tümden kaldırılacaktır Cinsiyet kotası ile yönetimde temsil kademelerinde eşitlik sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Eş başkanlık sistemi yasallaştırılacaktır. SB2011, p13
 • Siyasal ve ekonomik demokrasi temelinde sanayileşmenin,
  tarımın, hayvancılığın, bilim ve teknolojinin toplumun genel çıkarlarına göre geliştirilmesi için çalışanların da emeği karşılığında iştirak ettiği çok ortaklı modern demokratik işletmeler ve kooperatifler aracılığı ile toplumun ekonomik yaşama katılımı hedeflenecek, Kalkınma projeleri Yerel ve Bölgesel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütlerinin katılımı ile oluşturulacak, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesinde belli yatırımların yoğunlaştırıldığı Bölgesel Kalkınma Merkezleri kurulacak, geri bırakılmış bölgelere aktarılmak üzere Merkezi Kalkınma Fonu oluşturulacaktır. SB2011, p59